Chování geochemických dvojic prvků Al/GA a Si/Ge v různých typech kyselých silikátových tavenin

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
210/10/1309
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Karel Breiter
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Lukáš Ackerman
Internal collaborators: 
Zuzana Korbelová
Anotace: 

Cílem projektu je definovat obsah Ga a Ge a poměry prvků Al/Ga a Si/Ge v různých typech přírodních silikátových tavenin (granitoidů). Granitoidy reprezentují produkty parciálního tavení a následného vývoje taveniny (frakční krystalizací, míšením, reakcemi s fluidy) v různých geotektonických podmínkách zemské kůry. Obsahy Ga a Ge budou zjištěny v celkových vzorcích hornin a v jednotlivých horninotvorných minerálech - křemen, živce, slídy, amfiboly, topaz aj. Předpokládáme nalezení rozdílů v Al/Ga a Si/Ge poměrech jak mezi horninovými sériemi (rozdíly způsobené různými pT podmínkami tavení a frakcionace), ale i mezi jednotlivými minerály (rozdíly způsobené krystalovou strukturou. Vývoj poměrů Al/Ga a Si/Ge bude porovnán s poměry K/Rb, Zr/Hf, Nb/Ta a Y/Ho analyzovaných hornin. Bude sestaven model chování Ga a Ge v magmatickém procesu. Chemické analýzy budou provedeny na quadrupólovém ICP-MS spektrometru Agilent 7500ce vybaveném laserovým ablačním systémem UP213.

+