Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (GLÚ AV ČR)
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Požadavky:
•    svéprávnost1),
•    bezúhonnost podle § 17 odst. 4 písm. b) a c) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění,
•    vysokoškolské vzdělání v některém z oborů věd o Zemi,
•    vědecká nebo vědecko-pedagogická činnost v některém z hlavních oborů vý-zkumné činnosti pracoviště,
•    organizační schopnosti a manažerské zkušenosti,
•    aktivní znalost anglického jazyka, další jazykové znalosti výhodou,
•    morální bezúhonnost,
•    splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (nevztahuje se na uchazeče, který není státním občanem České republiky).
Ředitel pracoviště nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nesmí se podílet na podnikání právnic-kých osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti pracoviště. Uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku (§ 17 odst. 6 zákona č. 341/2005 Sb.).
                Funkční období je pětileté (1. června 2017 až 31. května 2022).
Přihlášky a jejich přílohy se podávají písemně v českém nebo v anglickém jazyce. K přihlášce přiložte:
•    strukturovaný životopis,
•    doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a dosažené vědecké kvalifikaci,
•    přehled dosavadní praxe,
•    seznam hlavních vědeckých prací a publikací,
•    koncepci řízení pracoviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště,
•    výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce1),
•    čestné prohlášení o bezúhonnosti podle § 17 odst. 4 písm. c) zákona č. 341/2005 Sb.1)
Splnění podmínek podle zákona č. 451/1991 Sb., doloží vybraný uchazeč k rukám předsedy AV ČR nejpozději ke dni jmenování do funkce ředitele pracoviště.
Přihláška (v jazyce českém nebo anglickém) do výběrového řízení musí být doručena v listinné podobě na adresu: Rada Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 nejpozději do 17. března 2017 do 12 hodin. Zalepenou obálku označte nápisem Výběrové řízení – ředitel.
Předpokládá se, že při osobním pohovoru před výběrovou komisí prokáže uchazeč svou znalost problematiky ústavu a přednese svou představu o koncepci řízení pra-coviště a směřování jeho činnosti, včetně budoucího rozvoje pracoviště, které by ve funkci ředitele chtěl realizovat.
1) Uchazeč, který není státním občanem České republiky, přiloží čestné prohlášení prokazující splnění podmínek podle § 17 odst. 4 zákona č. 341/2005 Sb.