Drobní savci středního pliocenu: faunové a fenotypové přestavby ve střední Evropě

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
205/09/0184
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Wagner
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Internal collaborators: 
Stanislav Čermák
Anotace: 

Úsek staršího a středního pliocenu, kritické období přestavby faun a environmentální dynamiky, patří ve střední Evropě k nejméně doloženým fázím mladšího kenozoika. Nové nálezy savčích faun tohoto úseku z ČR otevírají možnost podrobnějšího prozkoumání specifik uvedeného úseku. Projekt navrhuje detailní revisi existujícího nálezového aparátu, jeho doplnění o nové soubory a podrobné morfometrické zhodnocení modelových taxonů hlodavců – čeledí Arvicolidae a Muridae. Výsledky budou srovnány s poměry v zahraničních nalezištích  a sousedních stratigrafických horizontech a zhodnoceny s ohledem na paleoekologické a paleobiogeografické souvislosti. Projekt zahrnuje velký objem terénních prací, laboratorních šetření a srovnávacích výzkumů v zahraničních sbírkách. Je plánován na čtyři roky.

+