Přídolí v pražské synformě - návrh na chronostratigrafické rozdělení

Duration: 
01.01.2017 - 31.12.2019
Classification
Grant agency: 
GACR
Registration number: 
GA17-06700S
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Ladislav Slavík
Interní řešitel: 
is principal investigator
Annotation: 

Oddělení přídolí je unikátním intervalem, který rozeznává IUGS v rámci celého fanerozoika, jako jediný do stupňů dosud nerozdělený interval. Tento stav je dlouho kritizován, protože způsobuje značné problémy v globální korelaci svrchního siluru. Přídolí má mezinárodní stratotyp v pražské synformě, kde je zastoupeno karbonátovými faciemi s bohatými konodontovými faunami, které doprovázejí méně bohaté fauny graptolitové. Proto se z hlediska možného rozdělení přídolí projekt zaměřuje na integraci graptolitových dat a zjemněné konodontové zonace. Interpretace a souslednost paleoenvironmentálních změn a bioeventů během přídolíbudou založeny na studiu šesti vybraných profilů ve stratotypové oblasti a zahrnou: 1. biotická data (změny v planktonních, nektonních a bentózních faunách), 2. geochemická data (geochemie stopových prvků a izotopová data δ18O a δ13C), a 3. chemofyzikální data (MS a GRS). Korelační diagram přídolí pražské synformy, zahrnující veškerá data, bude podkladem pro budoucí globální rozdělení přídolí na stupně. Cílem projektu je integrace dat o marinních společenstvech a dat geochemických z profilů v pražské synformě a vytvoření generalizovaného korelačního diagramu pro Přídolí ve stratotypové oblasti jako klíčového dokumentu pro návrh chronostratigrafického rozdělení tohoto intervalu.

+