Silicity a karbonáty jako geochemické indikátory vzniku stratigrafie oceánských desek a paleoenvironmentálních změn

Duration: 
01.01.2020 - 31.12.2022
Classification
Grant agency: 
GACR
Registration number: 
20-13644S
Investigators
Internal investigator/coinvestigator: 
Lukáš Ackerman
Interní řešitel: 
is principal investigator
External investigator/coinvestigator: 
Česká geologická služba, Přírodovědecká fakulta UK
Internal collaborators: 
Ladislav Polák
Internal collaborators: 
Martin Svojtka
Annotation: 

Silicity a karbonáty představují mimořádnou a častou součást stratigrafie oceánských desek od archaika až po současnost. Jejich složení odráží rozdílné podmínky panující při jejich ukládání. Ty mohou být spojeny s kontrastními a časově variabilními procesy panujícími na pohybujících se oceánských deskách. Tyto horniny navíc mohou poskytnout unikátní informace o změnách chemického složení a teplotě mořské vody, stejně jako redox podmínkách prostředí, kde se ukládaly. V rámci tohoto projektu budeme kombinovat tektonické, strukturní a stratigrafické pozorování s prvkovými a izotopickými (Hf–Nd–Mo–Si–C–O) analýzami za účelem pochopení vzniku silicitů a karbonátů v rámci stratigrafie oceánských desek. Budeme testovat, zdali tyto horniny mohou sloužit jako geochemické indikátory rozdílných procesů probíhajících na oceánských deskách. Tento projekt rovněž přispěje k lepšímu pochopení paleoenvironmentálních změn během pozdního proterozoika-ranního kambria a možných důsledků celosvětových jevů, které předcházely anebo byly synchronní s velkou kambrickou explozí života.    

+