RNDr. Jaroslav Zajíc - externista, CSc.

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 217
E-mail: 
zajicatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 315
Specializace: 
Stratigrafie a obratlovci svrchního karbonu a spodního permu; Acanthodii; Chondrichthyes

Mezi fosilními obratlovci jsou mou preferovanou skupinou akantodi (Acanthodii). Mým cílem je zpracovat všechny dostupné jedince z našeho území. Zatím jsem popsal akantody ze stefanu (svrchní karbon) a permu. Na zpracování stále čekají jedinci z westfálu (svrchní karbon) a mořští zástupci ze siluru a devonu.

Považuji za povinnost monitorovat veškerou nemořskou faunu českých a moravských paralických pánví. První pokus sumarizovat veškeré tyto fauny (obratlovce i bezobratlé) ze všech našich paralických pánví byl publikován v roce 1986 ve spolupráci s Dr. Stanislavem Štambergem z muzea východních Čech v Hradci Králové. Nejnovější a nejobsáhlejší soupis vyšel ve spolupráci se stejným autorem v roce 2008. Lze si ho objednat s [dot] stambergatmuzeumhk [dot] cz (mailem )u Stanislava Štamberga.

Vertebrátní biostratigrafie je důležitou součástí stratigrafie nemořských sedimentů karbonu a permu. S úspěchem se pro ni dají využít místy hojné mikrovertebrátní zbytky (ichtyolity). Definice permokarbonských lokálních bio/ekozón (založených na nemořských obratlovcích, zejména na ichtyolitech) byly pro limnické pánve ČR publikovány v roce 2000 a modifikovány v roce 2004.

Změny prostředí v okolí hranice karbon/perm bylo studováno z paleoekologického hlediska v různých našich limnických pánvích (viz např. 2009 a 2013)

Vývoj ošupinění během ontogeneze u Acanthodes gracilis:

Výzkumné projekty: