Konference

Geologický ústav byl spolupořadatelem Mezinárodního sympozia ICOS 2017

V červnu proběhlo 4. Mezinárodní konodontové sympozium ve španělské Valencii, které rovněž hostilo zasedání Mezinárodní subkomise pro stratigrafii devonu při ICS, IUGS a Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru. Tato významná akce se věnovala nejnovějším poznatkům o tajemných mořských organismech, které jsou považovány za přímé předchůdce skupiny obratlovců a na nichž je založena globální stratigrafie paleozoika a datování mořských uloženin na což pak navazují další geologická doplňková studia. Po skončení sympozia následovala na začátku července exkurze do siluru a devonu pražské synformy a Karnských Alp, které se zúčastnili specialisté z pěti kontinentů.

Zobrazovací a analytické metody pro (nejen) geology v Brně

Geologický ústav AV ČR ve spolupráci s PřF MU Brno pořádají 25. října 2016 jednodenní workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii. Program workshopu je zde.

Geologický ústav AVČR se připojí k mezinárodnímu umělecko-vědeckému projektu o krajině

Umělecko-vědecký projekt Na pomezí samoty vstupuje do závěrečného dějství – výstav uměleckých děl vzniklých v jejím průběhu. Hlavní výstava potrvá od 5.2 do 4. 3. 2016 v Galerii Školská 28, Praha 1. Představí se díla českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě 2015 zúčastnili série tří umělecko-vědeckých expedic na Island, do severních Čech a do severního Norska za účelem pozorování vlivu energetického průmyslu na životní prostředí (za Geologický ústav AVČR se severočeské části akce zúčastnili Václav Cílek a Radek Mikuláš).  Celý projekt usiluje o prozkoumání provázanosti postindustriální společnosti s přírodou a podporuje výměnu informací a zkušeností, dialog a spolupráci mezi umělci, odborníky a iniciativami napříč Evropou. K výstavě vyjde obsáhlý česko-anglický katalog.

Web projektu
Fotografie

Vertikální zonálnost rudonosných granitových plutonů ve světle moderních analytických metod - pracovní setkání 6.–7. října 2015

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. s podporou Grantové agentury ČR (projekt P210/14/13600S), pořádá ve dnech 6.-7. října 2015 pracovní setkání s terénní exkurzí.

Program

Otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. pořádá ve spolupráci s Českou geologickou službou 29.-30. 7. 2015 otevřený pracovní seminář Mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) IUGS. Seminář je zaměřený na prezentaci vědeckých výsledků spojených s výběrem nových mezinárodních stratotypů silurských stupňů aeron a telych. Současné mezinárodní stratotypy, definované mezi prvními v 80. letech, totiž naprosto nevyhovují současným nárokům na objektivitu a přesnost stratigrafické korelace. Součástí semináře je exkurze účastníků na profily pražské pánve, kandidující ve výběru stratotypů stupňů aeron a (potenciálně) homer.

3. cirkulář