Historie Geologického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Geologické vědy prodělaly v minulých padesáti létech v Akademii věd komplikovaný vývoj. Po založení Československé akademie věd v roce 1952 byl do ní zařazen na pouhý jediný rok Ústřední ústav geologický. S ohledem na zaměření a rozsah odborných aktivit byl opět vyčleněn. Avšak již v roce 1957 vznikají a jsou zařazeny do rámce Akademie věd čtyři specializované laboratoře pro paleontologii, inženýrskou geologii, pedologii a geochemii. V souvislosti s rostoucí potřebou komplexního vědeckého výzkumu byly v roce 1960 založeny dva geologicky orientované ústavy Geologický ústav ČSAV a Ústav geochemie a nerostných surovin ČSAV, které byly v roce 1964 spojeny do jednotného Geologického ústavu ČSAV. V rámci četných organizačních a administrativních změn v období 1968–1989 došlo k vytvoření Ústavu experimentální mineralogie a geochemie (1969–1978) a jeho opětovnému včleněním do Geologického ústavu. V roce 1979 byl vytvořen Ústav geologie a geotechniky sloučením Hornického ústavu ČSAV s Geologickým ústavem ČSAV. V roce 1990 byl znovu vytvořen Geologický ústav ČSAV, posléze Geologický ústav AV ČR a Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Strukturní geologie, geologické studium teránů, platformního vývoje, magnetostratigrafie, geochemie endogenních a exogenních procesů, petrologie magmatických, metamorfních i sedimentárních hornin, ložisková geologie, fytopaleontologie, včetně mikrofytopaleontologie, zoopaleontologie obratlovců i bezobratlých a paleoekologie, spolu s kvarterní geologií, geoarcheologií a environmentálním výzkumem reprezentují tradiční směry výzkumu v Geologickém ústavu. V Geologickém ústavu byly vytvořeny podmínky pro úspěšné doktorské postgraduální studium ve výše uvedených specializacích a ústav je v současnosti využíván Karlovou univerzitou a Masarykovou univerzitou jako postgraduální studijní centrum. Bilaterální i multilaterální spolupráce při zpracování širokého spektra mezinárodně organizovaných projektů (jako např. IGCP, PAGES, Environmental history of the Egyptian Western Desert), a celé řady grantových projektů patří k charakteristickým rysům výzkumu. Řešení grantových projektů i projektů z oblasti spolupráce s praktickou sférou patří k základním úkolům v současném Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i.