Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému.

Novinky

Syndikovat obsah

Doktorand Filip Tomek obdržel cenu Radka Melky za nejlepší článek konference CETeG 2015

     Filip Tomek získal na třináctém sjezdu Central European Tectonic Groups (CETeG), cenu Radka
     Melky za článek „Magma flow paths and strain patterns in magma chambers growing by floor
     subsidence: a model based on magnetic fabric study of shallow-level plutons in the Štiavnica
     volcano–plutonic complex, Western Carpathians„ publikovaný v časopise Bulletin of Volcanology.
     Tato publikace pojednává o toku magmatu a mechanismech konstrukce subvulkanických
     magmatických komor na příkladu Štiavnického stratovulkánu v Západních Karpatech.
                                                        Ilustrační obrázek je zde.

Výstava paleontologických rekonstrukcí v Novém Jičíně

     Nová galerie žerotínského zámku v Novém Jičíně pořádá ve dnech 12. 5. až 6. 9. 2015 výstavu
     "Cesty do pravěku aneb ve stopách Zdeňka Buriana".  Vystavovány budou paleontologické
     a paleoantropologické rekonstrukce autorů: Jaroslav Bažant, Pavel Dvorský, Petr Modlitba,
     Jiří Svoboda a Jiří Teichmann.
     Plakát je zde.

Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd České republiky

     Prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. byl za celoživotní úspěšnou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště
     a vědního oboru paleontologie obratlovců jmenován emeritním vědeckým pracovníkem Akademie věd
     České republiky.
     Jmenování zde, foto zde.

Nedožité 80. narozeniny RNDr. Václava Houši, CSc.

     RNDr. Václav Houša, CSc. - význačný český paleontolog a bývalý ředitel Geologického ústavu AV ČR by
     7. dubna 2015 oslavil 80. narozeniny.
     Krátký vzpomínkový text je zde.

V Říčanech bude otevřeno unikátní Didaktické centrum geologie

    Ve čtvrtek 9. dubna 2015 ve 14,00 hodin proběhne slavnostní otevření unikátního Didaktického centra
    geologie v Říčanech, na jehož přípravě se podílel Petr Schnabl z Geologického ústavu AV ČR, v.v.i..
    Akce se koná v zahradě 1. ZŠ Říčany na Masarykovo náměstí.
    Pozvánka je zde.

Zajímavosti

Syndikovat obsah

Nový druh vápnomilného pavučince z Českého krasu

Počet druhů velkých hub se ve střední Evropě odhaduje na několik tisíc. Evropa je mykologicky nejlépe prozkoumaným kontinentem, přesto však badatelé stále nacházejí a popisují druhy nové. Výskyt řady druhů hub je vázán na určitý typ geologického podloží. Houby zřejmě nejsou vázány na specifické typy hornin, ale preferují zásadité nebo kyselé substráty. Tato vazba je jedním z předmětů studia oboru, který se nazývá geomykologie.

Kryogenní jeskynní karbonáty – nový nástroj k odhadu minimální hloubky dosahu permafrostu v poslední době ledové

Kryogenní (vzniklé účinky mrznutí) jeskynní karbonáty lze identifikovat v jeskyních na základě jejich charakteristické formy výskytu, typického tvaru, unikátních poměrů stabilních izotopů uhlíku a kyslíku a podle datování, které dokládá jejich vznik v době ledové. Jeskyně s omezenou ventilací obecně vykazují teplotu jeskynního prostředí srovnatelnou s teplotou okolního horninového prostředí. K bodu mrazu nebo pod něj se proto mohou prochladit jen v souvislosti s existencí permafrostu.

Ichnofosilie zachovalé v kontaktu s nemineralizovanými pozůstatky živočichů, střední kambrium Barrandienu, Česká republika

V sedimentech středního kambria Barrandienu bylo zjištěno několik morfotypů ichnofosilií zachovalých v těsném kontaktu s nemineralizovanými pozůstatky živočichů, nejčastěji členovců. Obdobné stopy v menší tvarové rozmanitosti byly z kambria Barrandienu popsány autorem anotace již v r. 2000, tedy daleko dříve, než byly analogické tvary rozpoznány na klasických "úložištích" (lagerstätte) kambrické fauny Chengjiang a Burgess.

Minerální fáze zirkonu z rýžovišť v oherském riftu: nové údaje o „stronciopyrochloru“

Na základě kvalitativního studia uzavřenin 80 mimořádně velkých krystalů zirkonu z aluviálních uloženin v oblasti třetihorního, převážně čedičového vulkanizmu v s. Čechách a jv. Sasku byly vybrány tři krystaly z lokality Podsedice k detailnímu studiu jejich fázového složení. Byly identifikovány primární a sekundární inkluze v nich a využity k interpretaci syn- a epigenetických procesů vývoje zirkonů.

O ústavu

SuchdolGeologický ústav AV ČR, v. v. i. je badatelské centrum střední velikosti, jehož hlavním cílem je získávat, interpretovat a integrovat znalost zemského systému a jeho geologické i biologické minulosti, bez níž není možné porozumět současnému životnímu prostředí. Zemský systém chápán jako výsledek interakce endogenních a exogenních geologických procesů, vývoje bioty a vlivů člověka. Ko-evoluce zemského systému znamená úzké propojení a nepřetržité vzájemné ovlivňování biotických a abiotických procesů vedoucích například ke změnám složení atmosféry, klimatickým změnám a tím rychlosti zvětrávání, tvorby reliéfu, vývoje sedimentárních pánví i některých typů ložise.