Novinky

Syndikovat obsah

Čestná oborová medaile

Dne 12. prosince 2018 byl na návrh Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. oceněn čestnou oborovou medailí Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. Gratulujeme!

Ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 pro Šárku Křížovou

Ing. Šárka Křížová z Oddělení analytických metod získala ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 na mezinárodní konferenci European Planetary Science Congress (EPSC 2018) konané 16. - 21. září 2018 v Berlíně. Oceněny byly výsledky práce v oblasti výzkumu tektitů australsko-asijského pádového pole.

Možnosti v udržitelnosti půdy v Evropě

V listopadu 2016 zorganizovala EASAC pod vedením Holandské Akademie věd workshop za účasti 20 expertů na pedologii ze kterého vzešel report, který je v současnosti předložen EU jako závazný dokument pro debatu o ochraně půdy. Spolutvůrkyní tohoto projektu na jedné straně a recenzenty na straně druhé byli i pracovníci Geologického ústavu AV ČR (L. Lisá jako spoluautorka a A. Žigová jako jedna z recenzentů). Kompletní zpráva EASAC v originálním znění je k dispozici zde. Dokument je volně šiřitelný. EASAC sdružuje národní akademie věd členských států EU, Norska a Švýcarska za účelem spolupráce v poskytování vědeckého poradenství politickým představitelům EU. Bližší informace o EASACu naleznete na této adrese.

Hyperakumulace kadmia a jeho chemická forma v zrnivce žraločí

Velké houby dokáží akumulovat v plodnicích značné množství toxických prvků. Tým pracovníků z oddělení environmentální geologie a geochemie GlÚ pod vedením Jana Borovičky se ve spolupráci s vědci z VŠCHT, Univerzity ve Štýrském Hradci, ÚJF AV ČR a PřF UK zaměřil na saprotrofní houbu zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias). Ta přirozeně obsahuje zvýšené koncentrace kadmia, na znečištěné lokalitě na Příbramsku však koncentrace tohoto kovu dosáhly až 600 mg/kg v sušině, což jsou doposud nejvyšší obsahy zjištěné v houbách z přirozeného prostředí. Autoři studie otištěné v prestižním časopise Science of the Total Environment (IF 4,610) se zaměřili na analýzu chemické formy kadmia a dále i jiných prvků, zejména arzénu. Zatímco kadmium je v biomase houby vázáno pravděpodobně na specifické proteiny (metalothioneiny), arzén se vyskytuje v řadě nízkomolekulárních methylovaných sloučen, z nichž dvě byly doposud známy pouze z mořského prostředí.

Seminář „PRACHOVÉ ČÁSTICE“

V pondělí 22. října 2018 se konal seminář „PRACHOVÉ ČÁSTICE“ pořádaný ve spolupráci s Geologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Seminář, na kterém se sešli vědci i veřejnost byl věnován studiu prachových částic i aerosolů a jejich vlivu na životní prostředí a člověka. Celá akce proběhla za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

19. ročník Česko-Slovensko-Polské paleontologické konference a 11. ročník Mikro workshopu

Geologický ústav AV ČR pořádal 18.-20. října 2018 19. ročník Česko-Slovensko-Polské paleontologické konference současně s 11. ročníkem Mikro workshopu v nádherných prostorách Vily Lanny. Konference se zúčastnilo 102 vědců z České a Slovenské republiky, Polska a také z Ukrajiny a Slovinska napříč obory paleobotaniky, paleozoologie, mikropaleontologie a antropologie. Během prvních dvou dnů bylo prezentováno 44 přednášek a 47 posterů. Poslední den konference se konala exkurze v Pražské pánvi za odborného doprovodu Františka Vacka z Národního muzea. Z této konference vyšlo Speciální číslo v časopise Folia, které můžete shlédnout v knihovně našeho ústavu či na internetových stránkách časopisu.

Letokruhy modřínu opadavého - archív znečištění atmosféry rtutí

V letokruzích stromů jsou zapsány nejen klimatické změny, které ovlivňují jeho růst, ale obsahují také údaje o znečištění životního prostředí. Nedávno přijatá publikace v prestižním časopisu Environmental Science & Technology (IF 6,653) kolektivu pracovníků GLÚ oddělení environmentální geologie a geochemie vedená T. Navrátilem popisuje, jak jsou v letokruzích modřínu opadavého zaznamenány změny obsahu rtuti (Hg) v atmosféře na různých místech ČR za poslední století a jak toho lze využít. Záznamy věrně a celkem podrobně dokladují například zpracování rudy při těžbě zlata amalgamačním způsobem na ložisku Roudný, zpracování rud v Příbramské huti a také emise související s výrobou louhu v Neratovicích. Detailní informace lze nalézt přímo v článku.

Vedení GLU v akademických časopisech

Rozhovor s ředitelem GLU RNDr. Tomášem Přikrylem, Ph.D. otiskl časopis AB akademický bulletin. Dr. Přikryl v rozhovoru popisuje některá výzkumná témata pracovníků GLU a nastiňuje způsob jejich práce. Více zde.
Ve druhém oficiálním akademickém periodiku Áčku - vědě a výzkumu, pak vyšel článek na základě rozhovoru se zástupcem ředitele Mgr. Michalem Filippim, Ph.D. Tento článek se týká dlouholetých výzkumů v unikátním solném krasu v Íránu, ale také nově započatého průzkumu dosud neznámé krasové oblasti ve střední Číně. Více zde.

Letní kurs geologie lithia

Lithium (Li) patří k vyhledávaným surovinám pro moderní technologie. V rámci hospodaření s elektřinou z obnovitelných zdrojů a prosazovaným rozvojem elektromobility spotřeba Li na výrobu baterií v příštím desetiletí řádově vzroste. V rámci Evropy je Český masiv pozitivní geologickou anomálií a obsahuje zatím největší potenciální zdroje Li v zemích Evropské unie. S cílem podpořit teoretické poznání geologických procesů vedoucích ke vzniku akumulací lithia a vybavit mladé vědecké pracovníky informacemi potřebnými k vyhledávání a analýze lithných surovin, uspořádal Geologický ústav AVČR (GLU) Kurs geologie lithia pro pokročilé studenty. Kurs proběhl ve dnech 27. 8.–1.9. 2018 v Krušných horách za účasti 13 posluchačů z 9 zemí. Aktuální vědecké poznatky jim předávali čtyři přední specialisté z GLU, Masarykovy a Mendelovy university. Součástí kursu byla i exkurze do bývalých cínových dolů, dnes potenciálních zdrojů Li, u Krupky a Cínovce. Pořádání kursu bylo finančně podpořeno ze zdrojů AV pro mezinárodní spolupráci za přispění geologických firem TIMEX Zdice, s.r.o. a Geomet s.r.o. Brno.

Nález specifických vulkanogenních struktur v bazaltech Faerských ostrovů

Souostroví Faerských ostrovů je tvořeno sérií subaerických výlevů bazaltů paleogenního stáří o dochované mocnosti 6,6 km. Během komplexního vulkanologického průzkumu Faerských ostrovů, na kterém se od r. 2014 podílí také doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., byl na hřebeni horského hřbetu Sandfelli (754 m n. m.) zjištěn výskyt bazaltové žíly, která obsahuje specifické vulkanogenní struktury. Na subvertikálních plochách žilné intruze byla identifikována hustá mozaika lomených až zaoblených, polygonálních, konvexních útvarů, které lze označit jako pseudohieroglyfy. Tyto útvary, které dokumentují unikátní příklad chaotického stádia vzniku horizontální sloupcovité odlučnosti bazaltové horniny, byly popsány jako součást celosvětového přírodního dědictví v letošním ročníku časopisu Geoheritage.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.