Novinky

Syndikovat obsah

Cena pro talentovanou doktorandku

Simona Krmíčková, doktorandka působící na Oddělení geologických procesů, získala mimořádné ocenění Brno Ph.D. Talent. Simona Krmíčková se ve své doktorské práci věnuje studiu radiogenních izotopů Sr, Nd, Pb a Hf magmatických hornin, které vystupují v širším okolí Brna. Dne 28. 2. 2019 převzala na slavnostním vyhlášení z rukou primátorky statutárního města Brna, Markéty Vaňkové, symbolický šek na 300 000 Kč.

Studium prachových částic v pořadu Českého rozhlasu Meteor

Tomáš Hrstka, který se na Geologického ústavu AV ČR zabývá automatizací elektronové skenovací mikroskopie, promluvil v českém rozhlase na pozvání pořadu Meteor o studiu prachových částic v rámci projektu popularizace vědy Strategie AV21, Přírodní hrozby. Meteor o teleportaci, kojícím pavoukovi, sexu a písních kosmických; stopáž 31:41 (Stopování prachových částic).

Spolupráce s Evropskou kosmickou agenturou

Na přípravě vědeckých pozorování a autonomní navigace nanosatelitu APEX, který v roce 2023 poletí do vesmíru společně s bezpilotní misí Hera Evropské kosmické agentury, se podílí i dr. Tomáš Kohout, pracující na University of Helsinki a též na Geologickém ústavu. Více informací zde a ještě více zde.

1. cena v Soutěži mladých spektroskopiků 2018

Jan Rejšek z Oddělení geologických procesů získal 1. cenu v Soutěži mladých spektroskopiků 2018 pořádané Spektroskopickou společností Jana Marka Marci v kategorii publikované původní práce. Soutěž se konala na veřejné části zasedání Hlavního výboru Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci dne 28. 11. 2018 v Pardubicích. Oceněny byly výsledky na poli hmotnostní spektrometrie publikované během jeho doktorského studia. Více se dočtete zde.

Čestná oborová medaile

Dne 12. prosince 2018 byl na návrh Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. oceněn čestnou oborovou medailí Františka Pošepného za zásluhy v geologických vědách prof. Ing. Zdeněk Vašíček, DrSc. z Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. v Ostravě. Gratulujeme!

Ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 pro Šárku Křížovou

Ing. Šárka Křížová z Oddělení analytických metod získala ocenění Outstanding Student Poster Award 2018 na mezinárodní konferenci European Planetary Science Congress (EPSC 2018) konané 16. - 21. září 2018 v Berlíně. Oceněny byly výsledky práce v oblasti výzkumu tektitů australsko-asijského pádového pole.

Možnosti v udržitelnosti půdy v Evropě

V listopadu 2016 zorganizovala EASAC pod vedením Holandské Akademie věd workshop za účasti 20 expertů na pedologii ze kterého vzešel report, který je v současnosti předložen EU jako závazný dokument pro debatu o ochraně půdy. Spolutvůrkyní tohoto projektu na jedné straně a recenzenty na straně druhé byli i pracovníci Geologického ústavu AV ČR (L. Lisá jako spoluautorka a A. Žigová jako jedna z recenzentů). Kompletní zpráva EASAC v originálním znění je k dispozici zde. Dokument je volně šiřitelný. EASAC sdružuje národní akademie věd členských států EU, Norska a Švýcarska za účelem spolupráce v poskytování vědeckého poradenství politickým představitelům EU. Bližší informace o EASACu naleznete na této adrese.

Hyperakumulace kadmia a jeho chemická forma v zrnivce žraločí

Velké houby dokáží akumulovat v plodnicích značné množství toxických prvků. Tým pracovníků z oddělení environmentální geologie a geochemie GlÚ pod vedením Jana Borovičky se ve spolupráci s vědci z VŠCHT, Univerzity ve Štýrském Hradci, ÚJF AV ČR a PřF UK zaměřil na saprotrofní houbu zrnivku žraločí (Cystoderma carcharias). Ta přirozeně obsahuje zvýšené koncentrace kadmia, na znečištěné lokalitě na Příbramsku však koncentrace tohoto kovu dosáhly až 600 mg/kg v sušině, což jsou doposud nejvyšší obsahy zjištěné v houbách z přirozeného prostředí. Autoři studie otištěné v prestižním časopise Science of the Total Environment (IF 4,610) se zaměřili na analýzu chemické formy kadmia a dále i jiných prvků, zejména arzénu. Zatímco kadmium je v biomase houby vázáno pravděpodobně na specifické proteiny (metalothioneiny), arzén se vyskytuje v řadě nízkomolekulárních methylovaných sloučen, z nichž dvě byly doposud známy pouze z mořského prostředí.

Seminář „PRACHOVÉ ČÁSTICE“

V pondělí 22. října 2018 se konal seminář „PRACHOVÉ ČÁSTICE“ pořádaný ve spolupráci s Geologický ústav AV ČR, v. v. i. a Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. Seminář, na kterém se sešli vědci i veřejnost byl věnován studiu prachových částic i aerosolů a jejich vlivu na životní prostředí a člověka. Celá akce proběhla za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

19. ročník Česko-Slovensko-Polské paleontologické konference a 11. ročník Mikro workshopu

Geologický ústav AV ČR pořádal 18.-20. října 2018 19. ročník Česko-Slovensko-Polské paleontologické konference současně s 11. ročníkem Mikro workshopu v nádherných prostorách Vily Lanny. Konference se zúčastnilo 102 vědců z České a Slovenské republiky, Polska a také z Ukrajiny a Slovinska napříč obory paleobotaniky, paleozoologie, mikropaleontologie a antropologie. Během prvních dvou dnů bylo prezentováno 44 přednášek a 47 posterů. Poslední den konference se konala exkurze v Pražské pánvi za odborného doprovodu Františka Vacka z Národního muzea. Z této konference vyšlo Speciální číslo v časopise Folia, které můžete shlédnout v knihovně našeho ústavu či na internetových stránkách časopisu.

Archiv novinek

Hledáte starší novinky? Navštivte archiv novinek starších než 1 rok.