Biodiverzita šáreckého souvrství ordoviku pražské pánve: faunistická analýza, paleoekologické, biogeografické a stratigrafické aspekty

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA304130601
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Radek Mikuláš
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze, Česká geologická služba, Západočeská univerzita v Plzni
Anotace: 

Navrhovaný projekt je zaměřen na paleoekologicko-stratigrafické zhodnocení fauny šáreckého souvrství. Projekt si klade za cíl kriticky zrevidovat stávající informace, shromáždit nový materiál z příležitostných i stálých výchozů a především zhodnotit fosilní asociace šáreckého souvrství ve světle nových poznatků a metod. Dalším cílem je interpretace stratigraficko-paleoekologické pozice jednotlivých oblastí výskytu šáreckého souvrství. Hlavním očekávaným výsledkem je stanovení jednotlivých fosilní společenstev a model jejich výskytu v čase i prostoru s aspekty vývoje pražské pánve. Součástí výzkumu budou i dílčí revize některých stratigraficky významných skupin graptolitů, trilobitů a ichnofosílií. Pozornost bude rovněž věnována korelacím v rámci peri-Gondwany. Výstupem by měly být publikace v odborném tisku. Navržený projekt je součástí mezinárodního projektu IGCP 497 "The Rheic Ocean" (Rheický oceán).