Charakteristika a původ plášťových a korových hornin: odpověď na deformační, termální a geochemický vývoj orogenních pásem

Trvání: 
02.01.2012 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
AVČR
Registrační číslo: 
M100131203
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

(A) koncentrace Re a Os a izotopické složení 187Os/188Os bude stanoveno následovně: vzorky budou rozloženy za přítomnosti 185Re-190Os spiků metodou zatavených skleněných ampulí (Carius tube; Shirey a Walker 1995) pomocí „reverzní“ lučavky královské. Extrakce osmia proběhne pomocí CCl4 a následná redukce použitím HBr (Cohen a Waters, 1996). Finální frakce Os bude vyčištěna pomocí mikrodestilace (Birck et al., 1997). Rhenium bude separováno z lučavky královské pomocí iontové chromatografie. Všechny tyto práce budou provedeny v ultrastopové laboratoři v Geologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Izotopické složení 187Os/188Os bude stanoveno metodou N-TIMS na přístroji Finnigan MAT 262 v České geologické službě. Rhenium bude analyzováno pomocí HR-ICP-MS Element 2 v Geologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Koncentrace Re a Os budou stanoveny metodou izotopického ředění. Ve vybraných sulfidech budou stanoveny koncentrace HSE pomocí laserové ablace spojené s hmotovým spektrometrem HR-ICP-MS Element2 (Geologický ústav AV ČR, v.v.i.). Pro výpočet koncentrací bude použit standard syntetického pyrhotinu obsahující Os, Ir, Ru, Pd a Pt (Sylvester et al., 2005); (B) koncentrace Lu a Hf a izotopické složení 176Hf/177Hf bude stanoveno následovně: vzorky budou rozloženy v ultračisté laboartoři a změřeny na multikolektorovém hmotovém spektrometru s plazmovym zdrojem Finnigan Neptune na pracovišti spoluřešitele (Jiří Sláma - BGF - Bergen Geoanalytical Facility) Univerzity v Bergenu (Norsko). Vzorky budou rozloženy v roztoku HF+HNO3 za přítomnosti kombinovaného 176Lu-180Hf spiku a izotopy Hf a Lu budou vyseparovány pomocí iontové chromatografie následovně: pomocí standardních kationtových kolon (AG50W-X8 resin, 200–400 mesh size) budou ze vzorku sekvenčně odděleny frakce s Hf, Lu + Yb a lehkými vzacnými zeminami; pomocí iontoměničů Ln-spec bude Hf frakce dále vyčištěna od zbytku Lu a Yb, které tvoří interference na hmotě 176. Na stejném typu kolon bude vyčištěna i frakce Lu (Anczkiewicz and Thirlwall, 2003; Anczkiewicz et al. 2004). Izotopické složení 176Hf/177Hf bude poté stanoveno v roztocích 2% HNO3 na multikolektorovém hmotovém spektrometru. Koncentrace Lu a Hf budou stanoveny metodou izotopického ředění. Výpočet izotopického složení Hf ve vzorcích bude proveden offline pomocí makro-aplikace sestavené pro tabulkový editor Microsoft Excel; (C) stanovení a charakteristika vícefázových pevných inkluzí bude provedeno na pracovišti japonského partnera na Ramanově mikrospektrometru JASCO NRS3100; chemické složení změřeno pomocí elektronového mikroanalyzátoru Hitachi 3500H (včetně CL analyzátoru); koncentrace stopových prvků budou určeny pomocí hmotového spektrometru AttoM firmy Nu instruments.