Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria a ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/06/0395
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Radek Mikuláš
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze, Česká geologická služba, Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum v Plzni
Anotace: 

Cílem předloženého grantového projektu je funkčně-morfologická a tafonomická analýza a následné rozdělení jednotlivých skupin mikroskopických a makroskopických zbytků do základních trofických kategorií. Takovéto rozdělení do jednotlivých trofických kategorií umožní rekonstruovat základní strukturu vzájemných vztahů organismů ve vybraných ekosystémech spodního kambria až středního ordoviku barrandienské oblasti.Výsledkem předkládaného projektu bude tedy model základních vzájemných vztahů uvnitř spodnokambrického až střednoordovického ekosystému v šesti vybraných příkladech. Planktičtí a bentičtí primární producenti organické hmoty sloužili jako základna trofické pyramidy, která byla konzumována různými typy konzumentů (jako jsou jednotlivé typyfiltrujících ostnokožců, hyolitů, ramenonožců aj.). Pro analýzu je možné využít již existující informace o frekvenci výskytu jednotlivých taxonů a funkční morfologii některých skupin bezobratlých (např. trilobitů, hyolitů, ramenonožců, ostnokožců).

+