Pokrok ve studiu kadmia

   Kadmium je toxický kov široce rozšířený v životním prostředí, často kvůli činnosti člověka. Přírodní kadmium je složeno z osmi izotopů (atomů, lišících se počtem neutronů v jádře), přičemž jejich poměry se v různých složkách prostředí mohou nepatrně měnit. To je dáno jevem nazývaným izotopová frakcionace. Moderní analytické metody umožňují tyto jemné variace měřit, což může být užitečné při studiu chování kadmia v životním prostředí. Pracovníci Geologického ústavu AV ČR vyvinuli metodu měření izotopů Cd v biologických vzorcích pomocí hmotnostní spektroskopie s termální ionizací (TIMS).

   Izotopové složení Cd ve vzorku se obvykle vztahuje k izotopům 110Cd a 114Cd a je vyjadřováno jako odchylka (δ110/114Cd) od hodnoty mezinárodně uznávaného standardu, který má z definice hodnotu δ110/114Cd nulovou. Záporné hodnoty měření δ110/114Cd indikují obohacení lehčím izotopem oproti tomuto standardu a naopak.

   Na analýze pestrého souboru vzorků certifikovaných biogenních přírodních materiálů jsme demonstrovali poměrně široké rozpětí izotopové variace Cd. Jak je vidět z uvedeného obrázku, hodnoty δ110/114Cd ve studovaných materiálech byly značně rozdílné. Výrazně záporné hodnoty byly pozorovány v mořských organismech (ústřice a mušle), které byly obohacené lehčím izotopem. Naopak obohacení těžším izotopem bylo zjištěno u vzorků špenátového listí a vepřových ledvin.

   Získané výsledky publikované v prestižním analytickém časopise Talanta představují užitečnou pomůcku při kontrole kvality chemické analýzy pro všechny laboratoře, které se zabývají izotopickou analýzou kadmia v biogenních materiálech.