Stanovování migračních parametrů hornin s puklinovou propustností za použití fluorescenčních roztoků

Trvání: 
01.01.2013 - 30.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
TAČR
Registrační číslo: 
TA03021289
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jan Rohovec
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Anotace: 

Důvodem k předložení projektu zaměřeného na využití fluorescenčních vlastností při stopovacích zkouškách je absence stopovacích látek, které nemění svými vlastnostmi hydrochemii testovaného prostředí, a nebo nejsou radioaktivní. Kladný výsledek navrhovaného výzkumu umožní daleko přesnější vyhodnocování absorpčních vlastností horninového prostředí pro případ úniku nebezpečných látek z místa uložení než je tomu při použití chemických stopovačů. Fluorescenční soli nabízí možnost kontinuálního monitorování změn fluorescence bez ohrožování životního prostředí a bez nežádoucího ovlivňování hydrochemie prostředí. Výzkum bude postupovat v podle schématu rešerše – laboratorní výzkum – terénní testy – matematické modelování. V rámci předchozí výzkumné činnosti získal předkladatel projektu patent a průmyslový vzor na jím vyvinuté zařízení a technologii umožňující kontinuální sledování a vyhodnocování změn fluorescence v kapalinách. Zkoumání interaktivního působení fluorescenčních roztoků a migračních vlastností horninového prostředí se zaměří na horniny s převažující puklinovou propustností. Rešeršními pracemi budou vytipovány fluorescenční soli s potenciálem naplnit stanovené hypotézy a cíle. Vybrané rozpustné fluorescenční soli budou zkoumány v laboratorním měřítku na vybraných horninových blocích. Nejperspektivnější fluorescenční roztoky budou následně zkoumány terénními migračními testy v podrobně popsaném horninovém prostředí s puklinovou propustností. Výzkumný polygon bude vybaven úzkoprofilovými vrty propojenými jednoduchou puklinovou sítí. Pro potřeby výzkumu bude jedna část puklinových cest relativně bez sorpčních vlastností, druhá část se sorpčními vlastnostmi. Výsledky laboratorních i terénních testů budou validovány matematickými modely. Projektované práce jsou rozloženy do 4letého období. Na výzkumu se budou podílet dvě vědeckovýzkumná pracoviště a dvě komerční firmy. Výsledným produktem bude ověřená technologie a certifikovaná metodika.