Tafocenózy s ostnokožci ve svrchním turonu české křídové pánve: tafonomie, taxonomie, paleoekologie, biostratigrafie

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/06/0842
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Žítt
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Národní muzeum v Praze, Česká geologická služba, Univerzita Karlova v Praze
Anotace: 

Podstatou projektu je tafonomické a paleoekologické zpracování ostnokožců (ježovek, lilijic, hvězdic), spongií a brachiopodů, v menší míře pak i dalších složek svrchnoturonských tafocenóz hemipelagického vývoje  oblasti Poohří  a siliciklastického vývojeoblasti Pojizeří. Sledované fauny budou ve svých nejvýznamnějších částech zpracovány i taxonomicky. Nosnou lokalitou budou Úpohlavy u Lovosic se zcela mimořádnými odkryvy (aktivní velkolom) a s moderně zpracovanou geologií.  Výsledky budou mít výstupy dovývoje sedimentačního prostředí, které bude zhodnoceno i z hlediska ichnofosilií a ichnostaveb.  Stratigrafické korelace sledovaných faunistických horizontů a facií budou vycházet z co nejpřesnějšího datování (na základě inoceramidních mlžů, hlavonožců, foraminifer a palynomorf). Bude tak ověřena i biostratigrafická hodnota některých irregulárních ježovek (hlavně rodu Micraster), běžně užívaných k biostratigrafické zonaci v křídě západní Evropy.

+