Vliv napětí daného gravitací na erozi pískovce: fyzikální a numerické modelování

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-19459S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Michal Filippi
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Bruthans (Univerzita Karlova v Praze), Jana Schweigstillová (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.)
Anotace: 

Zvětrávání pískovce je předmětem intenzivního studia v řadě geologických a geomorfologických oborů a též v památkové péči. Výzkumný projekt je zaměřen na detailní studium vlivu horninového napětí indukovaného gravitací na zvětrávání přírodních a umělých pískovcových útvarů. Základní koncept – negativní zpětná vazba mezi napětím a erozí - byl námi publikován v roce 2014 v časopise Nature Geoscience. Řada otázek nicméně zůstává prozatím nevyřešena. V rámci tohoto projektu budou vytvořeny propracované 3D fyzikální a numerické modely jak pískovcových forem, tak monumentů vytvořených člověkem (např. monumenty v starověké Petře, Jordánsko). Bude vyvinut model rozpadu pískovce založený na fyzikálních procesech, který bude implementován do modelu konečných prvků a využit k analýze různých přírodních a umělých forem. Vliv zatížení na rychlost eroze bude studován experimentálně na různých typech cementovaných pískovců. Bude posouzen vliv napětí na vývoj otevřené puklinové porozity v pískovcových kolektorech.

+