Využití netradičních a tradičních izotopových systémů k identifikaci zdrojových materiálů a procesů vzniku vltavínů

Trvání: 
01.01.2013 - 30.12.2016
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA13-22351S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Karel Žák
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Anotace: 

Vltavíny jsou středoevropské tektity geneticky svázané s kráterem Ries. Dosud nejsou jednoznačně určeny zdrojové materiály vltavínů a objasněny procesy jejich chemické diferenciace. Studium vltavínů naznačuje, že ke zdrojovým materiálům sedimentárního původu mohla přispívat i rostlinná biomasa, již indikuje mj. obohacení prvky esenciálními pro rostliny, provázené ochuzením o neesenciální prvky, a izotopové složení uhlíku ve skle vltavínů. Cílem projektu je ověření této hypotézy izotopovou analýzou prvků podléhajících biologické izotopové frakcionaci, především C a O ve skle a plynných inkluzích vltavínů, a Si, Ca, Mg a Li ve vltavínech a vzorcích riesských sedimentů pomocí izotopové hmotnostní spektrometrie. Výběr vzorků k izotopovým analýzám a interpretace jejich výsledků budou vycházet z detailní geochemické charakterizace řadou metod. Dále bude studována Re–Os systematika a obsahy Cr a platinových kovů jako indikátorů extraterestrické kontaminace. Získané poznatky by měly významně přispět k hlubšímu poznání procesů vzniku tektitů s aplikací v astrobiologii.

+