Záznam tektonických procesů a změn mořské hladiny v počátečním stadiu vzniku intrakontinentální pánve: cenoman české křídové pánve

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA205/06/1823
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Marcela Svobodová
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Anotace: 

Multidisciplinární studie fluviálních, paralických a mělkomořských sedimentárních systémů cenomanského stáří české křídové pánve kombinuje metody sekvenčně-stratigrafické analýzy výchozů a vrtů s palynologickou a strukturní analýzou k vytvoření detailního obrazu prostorových a časových vztahů sedimentárních systémů a jejich geometrií. Architektura cenomanských sedimentárních systémů, které se ukládaly v počáteční fázi vývoje pánve, je přímým odrazem kinematického chování podložních struktur - zvláště pak rozhraní saxothuringika a tepelsko-barrandienského bloku a labské zlomové zóny - za spolupůsobení eustatických fluktuací mořské hladiny o různé frekvenci. Cílem projektu je pomocí znalosti detailní architektury odlišit relativní vliv tektoniky a eustatických změn mořské hladiny na utváření a vyplňování akomodačního prostoru v pánvi intrakontinentálního typu. Dalším cílem projektu je přispět k poznání obecných mechanismů a rychlostí procesů, které při vzniku intrakontinentálních pánví

+