Formace černých břidlic jako geochemický indikátor paleoenvironmentálních změn a tektonických podmínek podél aktivních kontinentálních okrajů

Trvání: 
01.01.2017 - 31.12.2019
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
17-15700S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Ackerman
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká Geologická služba, Přírodovědecká fakulta UK
Internal collaborators: 
Martin Svojtka
Anotace: 

Formace černých břidlic představují zcela unikátní oceánský sedimentární archiv od archaika až po současnost. Jejich složení může proto poskytnout velmi cenné informace o různém prostředí depozice v závislosti na jejich pozici v rámci subdukované oceánské desky. Černé břidlice mohou rovněž poskytnout unikátní poznatky o složení mořské vody a lokálních oxidačně-redukčních podmínkách v místě jejich depozice v daném čase a prostředí. Za pomoci zcela nového multidisciplinárního přístupu zahrnujícího tektonickou a strukturní analýzu, geochronologii a komplexní geochemii hlavních/stopových prvků a Os–Nd–Cr–Mo–S izotopů je hlavním cílem projektu objasnění vlivu tektonického prostředí na složení formací černých břidlic a jejich případné použití jako stratigrafického indikátoru v akrečních klínech na konvergentních deskových rozhraních. Projekt rovněž přispěje k dalšímu poznání procesů, které vedly ke změnám koncentrace kyslíku v atmosféře a vodě na Zemi během jejího vývoje a to zejména v období neoproterozoika a kambria, kdy došlo k obrovské explozi vývoje živých organismů.       

+