Rock Creek Park, Maryland

doc. Mgr. Lukáš Ackerman, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
zástupce vedoucího oddělení, vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 240, +420 233 087 200, +420 233 087 296, +420 233 087 258
E-mail: 
ackermanatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 332
Pracovní skupina: 
Oddělení geologických procesů
Specializace: 
geochemie

Můj výzkum zahrnuje geochemii hornin svrchního pláště a magmatických hornin z různých geotektonických prostředí což zahrnuje studium distribuce hlavních a stopových prvků, radiogenních a stabilních izotopů a fluidních inkluzí.

Diplomová práce byla zaměřena na genezi a vývoj granitických pegmatitů z Vlastějovic (východní Čechy). Dva různé typy pegmatitů (jednoduchý s fluoritem a Li-pegmatit) byly studovány za účelem rozpoznání jejich P-T podmínek a složení/vývoje fluid, které se podílely na jejich vzniku a vývoji. Rovněž byl studován vznik reakčních lemů jednoduchých pegmatitů (kontakt skarn-pegmatit) s enormním množstvím fluoritu a dalších fluorem bohatých minerálů.

Disertační práce se zabývala xenolity svrchního pláště z několika lokalit Českého masivu. Toto studium mělo za cíl: (1) studium geochemie stopových prvků (LILE, HFSE) a radiogenních izotopů a (2) studium chování platinových kovů a Re-Os izotopů během procesů parciálního tavení a obohacení svrchního pláště. Během disertační práce jsem rovněž zkoumal geochemii platinových kovů silně diferenciovaných magmatických komplexů (peridotit-gabro-diorit) Českého masivu a platinové mineralizace v asociaci s (ultra) mafickými horninami.

Moje současné projekty se zaměřují na geochemii Re-Os izotopů plášťových pyroxenitů, geochemii xenolitů svrchního pláště a analytickými metodami (zejména zavedení metodiky měření Re-Os izotopů na termálně-ionizačním spektrometru (TIMS) v České geologické službě.

Výzkumné projekty: