Hydrotermální silicifikace okrajových částí oháreckého riftu a její vztah k tektonice a vulkanismu

Trvání: 
01.01.2003 - 29.12.2006
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3013302
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jiří Adamovič
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze
Internal collaborators: 
Vladimír Cajz
Internal collaborators: 
Jiří Filip
Internal collaborators: 
Radek Mikuláš
Internal collaborators: 
Jaromír Ulrych
Anotace: 

Příkontaktní silicifikace doprovázející intruzivní/vulkanická tělesa a masivní silicifikace v podloží těsnících horizontů představují dva typy hydrotermální alterace s novotvořeným SiO2 vázané na hrubá klastika výplně příkopu oháreckého riftu (oligocén až miocén), jeho podloží a okrajových bloků (svrchní křída). Vazba těchto jevů na jiné typy mladé mineralizace (proželeznění, fluoritizace, barytizace) bude využita pro vysledování vývoje mineralizačních fluid (chemismus, teplota, pH) v čase. Především bude sledováno, jaká byla úloha zlomů, drcených pásem a intruzivních/vulkanických těles při transportu fluid. Pro okrajové části oháreckého riftu bude sestaven příslušný hydraulický model a porovnán s představou oběhu fluid v jiných riftových pánvích ve světě.