Kinematická a dynamická anisotropie sedimentárních a krystalických hornin: Ultrazvukové, synchrotronní a měření neutronové difrakce

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LH13102
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Lokajíček
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Významně vylepšit vysokotlakou měřicí hlavu, která umožní současné prozařování podélnými a dvěma kolmo polarizovanými střižnými vlnami kulového vzorku při současném měření jeho deformace. Studium vztahu mezi tvarem základních prvků hornin a tvarem pórového prostoru a jejich příspěvku k objemové symetrii stavby hornin. Studium vlivu 3D tvaru pórového prostoru na jejich fyzikální (plynová a vodní propustnost) a mechanické deformační vlastnosti. Stanovení pórového prostoru a 3D aproximace s využitím přímých metod elektronová a optická mikroskopie s obrazovou analýzou, zvýraznění pórů a trhlin a nepřímých metod ultrazvukové prozařování, 3D deformace a 3D rentgenová synchrotronní tomografie. Kvantifikovat stavbu a kinematickou a dynamickou anisotropii hornin a její změny vlivem hydrostatického zatížení na základě ultrazvuku, ve srovnání s neutronovou difrakci a synchrotroním rentgenovým rozptylem identických vzorků. Návrh komplexního modelu, který odráží elastické vlastnosti složení hornin a mikrostrukturu.