Osud rtuti nahromaděné v lesních ekosystémech na území tzv. Černého trojúhelníku v Česká republice

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
P210/11/1369
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Navrátil
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Česká geologická služba
Internal collaborators: 
Irena Dobešová
Internal collaborators: 
Maria Vaňková (Hojdová)
Internal collaborators: 
Jan Rohovec
Anotace: 

 Území v ČR známé jako tzv. Černý trojúhelník bylo v nedávné minulosti zatíženo extrémní depozicí sloučenin síry. S vysokou atmosférickou depozicí síry byla nepochybně spojena i zvýšená depozice rtuti, ale výzkumem distribuce, dynamiky a osudu rtuti se zabývalo velmi málo českých studií . Teprve tato studie ohodnotí osud rtuti deponované v dobách vysoké imisní zátěže do lesních ekosystémů, zejména pak jak je v nynější době, kdy již došlo k velkému snížení emisí, exportována povrchovými vodami.

Bude zhodnocena úroveň zátěže, kterou představuje transport sloučenin rtuti z lesních ekosystémů do vodních toků a stupeň methylace v daném prostředí. Kombinace časových a prostorových dat přinese nové poznatky o dynamice rtuti a její toxické methylované formy v životním prostředí a určí faktory, které řídí její biogeochemickou transformaci a to i během krátkodobých povodňových situací. Tato studie přinese také nové poznatky s ohledem na otázky změn koncentrací rozpuštěného organického uhlíku v povrchových a půdních vodách, což je základní informace pro vědce studující globální klimatické změny.

+