Pozdně archaické granity: indikátory moderní deskové tektoniky?

Trvání: 
01.01.2019 - 22.08.2021
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
19-08066S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Martin Svojtka
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Přírodovědecká fakulta UK
Internal collaborators: 
Lukáš Ackerman
Internal collaborators: 
Jana Ďurišová
Internal collaborators: 
Jan Rejšek
Internal collaborators: 
Jiří Sláma
Internal collaborators: 
Filip Tomek
Internal collaborators: 
Eva Vosáhlová - rodičovská ...
Anotace: 

Projekt je zaměřen na komplexní multidisciplinární studium petrogeneze,

mechanismů vmístění a tektonického prostředí pozdně archaických granitů (stáří ca. 2,9–2,6

miliard let). Na unikátním terénním příkladu subprovincie Bienville v SV Kanadě bude pomocí

nejnovějších metod studována zejména vnitřní stavba a architektura vybraných granitových

těles a matematicky modelována jejich deformace, bude určeno jejich přesné stáří pomocí

metod laserové ablace ICP-MS a ID-TIMS a v detailu bude studováno jejich geochemické

složení včetně stopových prvků a vybraných izotopických systémů (Rb–Sr, Sm–Nd, Hf). Takto

získaná data poslouží k interpretaci termálních a mechanických podmínek, časových měřítek,

rychlostí, kompoziční zonality a prostorového a časového vývoje plutonismu. Následně budou

tyto interpretace použity k obecné diskusi a testování hypotézy, zda pozdně archaická

plutonická tělesa vznikala ještě v režimu vertikální tektoniky nebo již zaznamenávají pohyby

litosférických desek a subdukci oceánské litosféry moderního typu.

+