Rtuť a methylrtuť ve vodách a půdě dvou lokalit s kontrastní depoziční historií

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
GA16-14762S
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Navrátil
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Území ČR bylo v minulém století vystaveno vysoké depozici polutantů pocházejících především ze spalování fosilních paliv. Údajů o osudu deponovaných kontaminantů, jako například toxické rtuti, v lesních ekosystémech je však stále poměrně málo. Tento projekt se zabývá osudem rtuti v lesních ekosystémech a její transformací na vysoce toxické methylované formy v půdním prostředí dvou kontrastních lokalit na Šumavě a v Beskydech. Velikost historické a současné depozice je důležitým parametrem ovlivňujícím methylační procesy. Pro území severovýchodní Moravy zcela chybí údaje o historickém znečištění, které budou získány geochemickým studiem rašelinných archivů. Získané údaje o současné úrovni depozic rtuti na obou lokalitách a srovnání s referenční lokalitou umožní kvantifikaci vstupů. Na obou lokalitách došlo v posledních desetiletích k významnému poškození lesních porostů hmyzí kalamitou, proto další úroveň projektu představuje studium vlivu odumření lesa na půdní methylaci rtuti znečištěné a relativně neznečištěné lokality.

+