Simulace kosmického zvětrávání - vliv přítomnosti nanočástic železa na reflektanční spektra planetek

Trvání: 
01.03.2012 - 31.12.2015
Klasifikace
Grantová agentura: 
MŠMT
Registrační číslo: 
LH12079
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Tomáš Kohout
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Palackého v Olomouci; University of Central Florida, USA
Internal collaborators: 
Günther Kletetschka
Internal collaborators: 
Roman Skála
Anotace: 

Tělesa naší Sluneční soustavy, která nemají atmosféru (planetky, měsíce), jsou vystavena slunečnímu větru, dopadům mikrometeoritů a kosmickému záření. Tyto procesy mohou značně ovlivnit vlastnosti povrchu těchto těles a nazývají se kosmickým zvětráváním. Dlouhodobé kosmické zvětrávání způsobuje změnu nejen fyzikálních, mineralogických a chemických vlastností povrchu, ale i reflektančního spektra těchto těles v optické, ultrafialové i infračervené oblasti. Většina těchto změn je spojena s tvorbou železných nanočástic v povrchové vrstvě hornin těles Sluneční soustavy. Projekt si klade za cíl laboratorní simulaci kosmického zvětrávání kontrolovanou tvorbou nanočástic železa na povrchu vybraných minerálů (olivin, pyroxen) a meteoritů. Změna spektrálních vlastností takto modifikovaných materiálů bude porovnána s trendy kosmického zvětrávání pozorovaných u kosmických těles a bude vyhodnocen vliv velikosti a koncentrace nanočástic železa na charakter kosmického zvětrávání.