RNDr. Jan Borovička, Ph.D.

Pracovní zařazení: 
vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 231
Fax: 
+420 224 313 572
E-mail: 
borovickaatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic

Číslo místnosti: 
Suchdol 316
Specializace: 
geomykologie, environmentální geochemie

Zabývám se interakcemi velkých hub (makromycetů) a geologického podloží, především schopností hub akumulovat v plodnicích stopové prvky (kovy, polokovy, halogeny aj.), přičemž mě zajímá role hub v koloběhu stopových prvků a jak tento koloběh ovlivňují přirozené i antropogenní environmentální faktory. Dále mě zajímá vazba hub na geologické podloží a taxonomie a ekologie velkých hub, specializuji se především na lysohlávky - Psilocybe s.s., holubinky - Russula, muchomůrky - Amanita a také některé rody z čeledi Cortinariaceae, především slzivky - Hebeloma a kržatky z rodu Alnicola s.l. Úzce spolupracuji s celou řadou vědeckých pracovníků a institucí, především s doc. Pavlem Kotrbou z Vysoké školy chemicko-technologické (speciace kovů v plodnicích hub, molekulárně genetické aspekty akumulace, biotechnologické aplikace) a doc. Milanem Gryndlerem z Mikrobiologického ústavu AV ČR (pokusy in vitro, aplikace metod molekulární genetiky v geochemii). Další externí spolupracovníci: prof. Martin Mihaljevič, PřF UK (izotopy olova a jejich aplikace); dr. Miroslav Oborník, AVČR (molekulární fylogenetika hub); dr. Colin Dunn, kanadský geochemik; dr. Tomáš Cajthaml, MBÚ AV ČR (půdní mikrobiologie) aj. Kromě hub se zabývám také chování některých prvků v životním prostředí, především v půdách - zaměřuji se na zlato, stříbro a uran. Posledním specifickým polem mého výzkumu jsou biogenní opály - fytolity a jejich chemické složení. Na pracovišti v GLÚ AV ČR se věnuji především "mokré analytické chemii" a analýzám půdních substrátů s využitím ICP-EOS a ICP-MS.

Pracuji také na Ústavu jaderné fyziky AV ČR v Řeži, kde využívám unikátní analytickou metodu - neutronovou aktivační analýzu (INAA), která je zvláště vhodná pro analýzu hub.

Vybrané publikace

  1. Borovička J., Řanda Z. (2007): Distribution of iron, cobalt, zinc and selenium in macrofungi. Mycol. Progress 6 (4): 249-259.
  2. Borovička J., Řanda Z., Jelínek E. (2006): Antimony content of macrofungi from clean and polluted areas. Chemosphere 64: 1837-1844.
  3. Borovička J., Řanda Z., Jelínek E., Kotrba P., Dunn C.E. (2007): Hyperaccumulation of silver by Amanita strobiliformis and related species of the section Lepidella. Mycol. Res. 111: 1339-1344.
  4. Borovička J., Dunn C.E., Gryndler M., Mihaljevič M., Jelínek E., Rohovec J., Rohošková M., Řanda Z. (2010): Bioaccumulation of gold in macrofungi and ectomycorrhizae from the vicinity of the Mokrsko gold deposit, Czech Republic. Soil Biology & Biochemistry 42: 83-91.
  5. Borovička J., Kotrba P., Gryndler M., Mihaljevič M., Řanda Z., Rohovec J., Cajthaml T., Stijve T., Dunn C.E. (2010): Bioaccumulation of silver in ectomycorrhizal and saprobic macrofungi from pristine and polluted areas. Science of the Total Environment 408 (13): 2733-2744.
  6. Borovička J., Noordeloos M.E., Gryndler M., Oborník M. (2010): Molecular phylogeny of Psilocybe cyanescens complex in Europe, with reference to the position of the secotioid Weraroa novae-zelandiae. Mycological Progress DOI 10.1007/s11557-010-0684-3.
  7. Gryndler M.,  Egertová Z., Soukupová L., Gryndlerová H., Borovička J., Hršelová H. (2010): Molecular detection of Entoloma spp. associated with roots of rosaceous woody plants. Mycol. Progress 9 (1): 27-36.
  8. Gryndler M., Borovička J., Gryndlerová H., Gryndler E. (2008): Fructification of Langermannia gigantea in artificially inoculated field soil. Czech Mycol. 60: 231-242.
  9. Borovička J. (2008): The wood-rotting bluing Psilocybe species in Central Europe – an identification key. Czech Mycol. 60 (2): 173-192.

Výzkumné projekty: