Oddělení environmentální geologie a geochemie

Oddělení environmentální geologie a geochemie

Číslo skupiny: 
340
Vedoucí skupiny: 
Jan Rohovec
Pracoviště: 
Rozvojová
Kontaktní informace
Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
E-mail: 
rohovecatgli [dot] cas [dot] cz
Telefon: 
+420 233 087 258

Oddělení environmentální geochemie a geologie je zaměřena na studium dynamiky chemických prvků v životním prostředí, hornin a procesů probíhajících zejména v kenozoiku a v nejmladší geologické minulosti. Základní pozornost je věnována studiu klimatických oscilací, změn prostředí a ochraně krajiny, především ve středoevropském prostoru. Důležitou součástí studií jsou zejména současné změny a trendy v oběhu vybraných ekologicky významných prvků vyvolané činností člověka a klimatickými oscilacemi. Hlavními metodami studia je kvalitativní a kvantitativní popis interakcí základních složek prostředí (horninového podloží, půdního pokryvu, povrchových a podzemních vod, sedimentů, bioty a atmosféry). Pro komplexní vyhodnocení získaných údajů a syntézu procesů je využívána celá řada biostratigrafických a analytických metod včetně metod izotopové analýzy, geochronologie, paleobiologie, a další. Cílem prací je získat široký syntetizující pohled na chemické aspekty vývoje středoevropského přírodního prostředí a jeho současný stav. Výsledky výzkumu slouží nejenom pro poznání obecných zákonitostí vývoje klimatu a prostředí, ale také jako podklad pro rozhodování o strategii a péči o současnou krajinu a její životní prostředí.

Pracovníci: 

vědecký tajemník
vědecký pracovník

vedoucí oddělení
vědecký pracovník

zástupce vedoucího oddělení
vědecký pracovník

vedoucí vědecký pracovník

náměstek ředitele
vědecký pracovník

vědecký pracovník

pracovník ve vědě a výzkumu

Výzkumné projekty: