Oddělení fyzikálních vlastností hornin

Výzkum

Hlavní oblasti činnosti:

  • Laboratorní studium chování hornin, jejich přetvárných a pevnostních vlastností při různých režimech zatěžování.
  • Výzkum elastické anizotropie hornin za vysokého tlaku. Pro určení vztahu mezi texturou hornin a jejich fyzikálními vlastnostmi, zejména kinetickými a dynamickými parametry elastického vlnění se využívá metoda ultrazvukového prozařování vzorků hornin při jednoosém i víceosém způsobu zatěžování.
  • Geofyzikální výzkum procesů rozrušování hornin za využití seismoakustické metody. Analýza vzniku křehkých mikroporušení na základě monitorování vyzářených vln (lokace zdroje, energetická bilance, časové, prostorové a energetické distribuce). Výzkum změn šíření uměle buzených ultrazvukových vln v závislosti na zatížení horninových vzorků.
Skupiny: