Charakter svrchního pláště/spodní kůry pod Českým masívem na základě studia geochemických znaků (ultra)mafických xenolitů v kenozoických vulkanitech

Trvání: 
01.01.2004 - 31.12.2008
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3013403
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jaromír Ulrych
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze
Internal collaborators: 
Lukáš Ackerman
Internal collaborators: 
Jiří Adamovič
Internal collaborators: 
Vladimír Cajz
Internal collaborators: 
Jiří Filip
Internal collaborators: 
Jiří Novák
Anotace: 

Bude studována distribuce sv. plášťových a sp. korových (ultra)mafických uzavřenin v kenzoických vulkanitech Českého masívu (ČM), se zvláštním zaměřením na variace jejich složení a struktur a metasomatické projevy ve sv. plášti. Na základě pilotního výzkumu bude proveden výběr (cca 2-3) modelových lokalit každého horninového typu/asociace xenolitů (cca 6-8) v různých strukturních pozicích v rámci tafrogenních struktur i oblastí ČM. Na základě geochemických dat budou modelovány PTX podmínky krystalizace xenolitů a okolních hornin. Jejich mladší termální historie bude stanovena pomocí metody štěpných stop. Na základě zjištěných údajů budou provedeny odhady hloubek jejich původu a formulovány genetické modely vzniku xenolitových asociací v jednotlivých oblastech ČM a v rámci tafrogenních struktur. Tyto výsledky boudou sloužit jako podklad k modelaci hlubinného podloží oblastí ČM (zvl. ohareckého riftu) prováděného v napojení na mzn. geofyzikální projekty (např. BOHEMA).