Magnetomineralogický a magnetostratigrafický výzkum jeskynních a říčních sedimentů ve středoevropské oblasti

Trvání: 
01.01.2002 - 30.12.2005
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA3013201
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Pavel Bosák
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Anotace: 

Ve vybraných krasových oblastech Slovinska, Slovenska, Maďarska, Polska a Čech bude prováděn paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum fluviálních a chemogenních jeskynních sedimentů zaměřený na rekonstrukci vývoje jeskynních systémů a sedimentačních procesů v jeskynních i na povrchu krasových oblastí. Vzájemná časová korelace sedimentárních sekvencí z různých krasových oblastí umožní zhodnotit obecně fungující mechanismy ovlivňující charakter povrchového i podpovrchového odvodňování. Změny v průtocích, vegetaci, intenzitě erose a zvětrávání budou sledovány pomocí magnetických indikátorů (anizotropie magnetické susceptibility, fázových změn minerálů, magnetické zrnitosti a dalších) s cílem definovat podmínky ovlivňující tyto procesy. Získané budou mít rozhodující význam pro posouzení podmínek a časového průběhu speleogeneze v různých krasových oblastech střední Evropy.