Paleoekologie, paleogeografie, stratigrafie a klimatické změny ve svrchním stephanu (gzhel) středočeských a západočeských pánví.

Trvání: 
02.01.2007 - 31.12.2010
Klasifikace
Grantová agentura: 
GA AV
Registrační číslo: 
IAA300130703
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Jaroslav Zajíc
Interní řešitel: 
je hlavním řešitelem
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Univerzita Karlova v Praze, Česká geologická služba Praha
Internal collaborators: 
Pavel Bosák
Internal collaborators: 
Petr A. Čejchan
Internal collaborators: 
Radek Mikuláš
Anotace: 

Nejmladší až pres 1000 m mocná část středočeských a západočeských pánví je reprezentována Líňským souvrstvím. V něm je známo až 10 často fosiliferních jezerních obzorů a slepencový obzor s karbonátovými valouny. Porovnání sedimentárních facií s ichnologickými a paleontologickými daty umožní interpretovat paleoprostředí a změny klimatu při hranici karbon/perm. Paleoproudová a faciální analýza a analýza fosilních společenstev mohou ozřejmit paleogeografickou situaci v rámci tropického pásma kontinentu Pangea. Pomocí mikropaleontologie bude řešena provenience unikátních mořských paleozoických vápencových valounů.Tektonické prvky velkého rozsahu budou studovány s pomocí GIS analýzy družicových a leteckých snímků a digitálního modelu reliéfu. Pro souvislé profily a vrtná jádra bude definován Ichnofabric Index. Společenstva obratlovců (získaných rovnež chemickým rozpouštěním hornin) integrovaná s korelací karotážních dat mohou rešit stratigrafické otázky.