Svrchní plášť pod neovulkanickou zónou Českého masivu: informace z xenolitů a bazaltů

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Klasifikace
Grantová agentura: 
GACR
Registrační číslo: 
205/09/1170
Řešitelé
Interní řešitel/spoluřešitel: 
Lukáš Ackerman
Interní řešitel: 
je spoluřešitel
Externí řešitel/spoluřešitel: 
Petr Špaček, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Internal collaborators: 
Jaromír Ulrych
Anotace: 

Komplexní a plošně rozáhlý výzkum litosferického svrchního pláště Českého masívu je založený na studiu bazaltů a jejich peridotitových xenolitů. Chemické, Pb-Sr-Nd izotopové a mikrostrukturně/texturní analýzy velkého souboru vzorků ukáže 3-D (příp. 4-D) heterogenitu složení, metasomatického postižení, deformace a seismických vlastností svrchního pláště pod 500 km dlouhou zónou kenozoických neovulkanitů. Výsledky přinesou základní znalosti fyzikálně-chemických vlastností svrchního pláště Českého masívu, které jsou v současnosti velmi nedostačující. Studovaná zóna neovulkanitů zahrnuje dvě tektonické domény se zřejmými rozdíly ve struktuře litosféry: Oherský rift a Labsko-oderskou zónu. Navrhovaný výzkum může objasnit procesy, které vedly ke kvazisynchronní vulkanické aktivitě v těchto dvou tektonicky odlišných regionech. Prostorová variace studovaných parametrů bazaltů a xenolitů může objasnit vzájemné příčinné vztahy mezi variskou teránovou stavbou fundamentu, strukturou a složením svrchního pláště a neovulkanismem.

+