Jindrich Hladil 2010

doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc.

Pracovní zařazení: 
emeritní vědecký pracovník AV ČR, vedoucí vědecký pracovník

Telefon: 
+420 233 087 238
E-mail: 
hladilatgli [dot] cas [dot] cz

Adresa: 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Czech Republic
Číslo místnosti: 
Suchdol 231
Pracovní skupina: 
Oddělení geologických procesů
Specializace: 
Karbonátové systémy a experimentální sedimentologie (a studie napříč různými disciplínami)

Ohledně profesních zájmů a odbornosti v geovědách a mezioborovém výzkumu je zde mnoho sfér, které tvoří rozšiřující se síťoví úloh, které byly (nebo jsou) řešeny osobně anebo byly (jsou) postupně převáděny na další osoby a týmy, posluchače a pokročilé spolupracovníky. Je nezbytné rozlišovat mezi původními nebo tradičními (někdy bývalými) disciplínami a těmi, které jsou vyvíjeny v posledních letech.
Původně: karbonátové systémy, diageneze hornin, sedimenty, pánve, orogény a litosféra, tektonika, regionální geologie, prospekce ropy, rudní průzkum, vulkanosedimentární komplexy, geologické mapování, ochrana životního prostředí, paleozoická a devonská stratigrafie, paleontologie a paleogeografie, koráli, konodonti, přírodní biosystémy, vymírání a zotavení bioty, krize prostředí, kenozoická a současná prostředí, geomikrobiologie a extrémofilové.... 
V současné době: geologické aspekty toků s částicemi, s více fázemi a polydisperzí, paternové stavby v partikulárních látkách, experimentální sedimentologie, prach v atmosféře a aerosoly, magnetosusceptibilitní stratigrafie, růstové rytmy v sedimentech a organické skeletální hmotě, geovědní aspekty chování komplexních systémů a analýzy komplexního signálu, anizotropie vícegeneračních polykrystalických agregátů.... 

Publikace

Životopis