Co?

Srážky na volné ploše

Tento typ srážek (v anglosaské literatuře označovaný jako „bulk precipitation“) obsahuje v roztoku kapalné, plynné a tuhé složky, a dále pevné částice (např. prach). 

Podkorunové srážky

Srážková voda zachycená pod korunami stromů (v anglosaské literatuře označovaná jako "throughfall") má rozdílný chemismus ve srovnání s vodou zachycenou na volné ploše. Rozdíl v chemismu je dán jednak skutečností, že vegetace zachycuje (vyčesává) svou nadzemní částí složky přízemní vrstvy atmosféry. A další podíl látek vstupuje do podkorunových srážek v důsledku vymývání produktů metabolismu vegetace z jejích asimilačních orgánů (listí, jehlice atd.).

Povrchové vody

Povrchová voda representuje výstup látek z povodí. Obsahuje rozpuštěné formy chemických prvků a suspendované tuhé látky. Chemické složení povrchové vody je určeno složením atmosférických srážek, půd a horninového podloží. 

Chemismus a složení půd

Půda představuje v koloběhu látek důležitý reservoár vody a chemických prvků. Vzniká za spolupůsobení živých organismů a zvětrávání podložních hornin. Atmosférická depozice půdu o některé chemické prvky obohacuje a o jiné naopak ochuzuje.

Horninové podloží

Horninové podloží má rozhodující vliv na chemické složení půd a zprostředkované i povrchových vod.