Proč?

Proč povodí studujeme?

Zalesněné území povodí Lesní potok se nachází asi 30 km jihovýchodně (ve směru převládajících větrů) od Prahy, významného zdroje atmosférických emisí. Území leží v NPR Voděradské bučiny a je významnou středočeskou rekreační oblastí. V blízkosti cca 5km leží městečko Kostelec nad Černými lesy. V bezprostřední blízkosti povodí nejsou žádné významnější zdroje kontaminace prostředí a povodí samo je bez trvalého osídlení. Tato část střední Evropy byla postižena mnoha antropogeními zásahy během posledích století. Fenomény jako těžký průmysl, výroba elektrické energie, zemědělství, doprava, dobývání surovin atd. silně narušily cykly a toky prvků. Přírodní procesy např. zvětrávání, tvorba půd, distribuce prvků mezi pevnou a tekutou fází byly narušeny nebo silně ovlivněny. Životní prostředí začalo intesivně sledovat až po roce 1989 a ve stejném roce začaly i první aktivity na povodí Lesní potok.

Povodí Lesní potok je součástí sítě monitoringu, který vede Dr. Dana Fottová (Český geologický ústav). Děkujeme tímto Dr. Fottové za poskytování dat o povodí Lesní potok.

Výzkum je podporován grantovými projekty Grantové Agentury ČR, Grantové Agentury Akademie věd ČR a granty Ministerstva životního prostředí.

Cílem našeho monitorovacího programu je především:

  • shromáždit data o chemickém složení hlavních prvků ve studovaném systému a jeho složkách např. v podložní hornině, půdním pokryvu, povrchové vodě, podpovrchové vodě a vegetaci,
  • zhodnotit hlavní toky vybraných prvků, včetně H+ do a ze systému (tj. ve srážkách na volné ploše a v odtoku), mezi jednotlivými složkami (např. podkorunové srážky, opad) a zjistit jejich změny,
  • prohloubit znalosti výše zmíněných procesů a
  • poskytnout patřičná data do systému monitoringu malých povodí ČR.