GACR

Potravní strategie v kambriu až středním ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Anotace: 

Na základě studia existujících sbírkových i nových materiálů stanovit vzájemné trofické vztahy a životní strategie existujícíc mezi primárními producenty organické hmoty a jejich přímými i nepřímými konzumenty v intervalu "střední" kambrium až střední ordovik tepelsko-barrandienské oblasti.

+

Vliv půdní struktury na charakter proudění vody a transport rozpuštěných látek

Trvání: 
01.01.2008 - 31.12.2011
Anotace: 

Cílem projektu je charakterizace půdní struktury a typu transportních procesů probíhajících ve vybraných půdních typech. Dále je to vyhodnocení vlivu zemědělského obhospodařování na půdní vlastnosti a procesy probíhající v půdách.

+

Rekonstrukce historických změn depozice rtuti ze záznamu uloženého v letokruzích a kůře zarostlé v kmenech stromů

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Anotace: 

Posoudit vhodnost různých druhů dřevin pro dendrochemické studium Hg. Zjistit vztah mezi obsahy Hg v dřevinách a půdách s různou mírou a zdrojem kontaminace. Porovnat získaná data se známými antropogenními emisemi. Porovnat vypovídací schopnost dvou zvolených geochemických archivů.

+

Paleomagnetismus & geochemie vulkanických hornin: implikace pro paleopozici a vývoj pražské pánve (sv. ordovik - sp. devon)

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2014
Anotace: 

Pražská pánev je celosvětově známou oblastí spodního paleozoika díky rozsáhlé paleontologické a biostratigrafické prozkoumanosti, avšak nepoměrný paleomagnetický a geochemický výzkum stále nedovoluje interpretovat paleopozici pražské pánve a její vývoj. Předkládaný projekt je zaměřen na studium vulkanických hornin svrchnoordovických-spodnodevonských sekvencí pražské pánve. Projekt si klade  za cíl: 1) biostratigraficky určit stáří vulkanických fází a pomocí metod petrologie, minerální a horninové geochemie a izotopové geochemie Nd-Sr-Pb popsat charakter, petrogenezi a geotektonické postavení vulkanitů pražské pánve. 2) vytvořit novou paleomagnetickou databázi s nově definovanými údaji paleomeridiánů, paleošířek a přibližného stáří. Konečnou integrací trendů paleomagnetických pozic a geotektonických postavení vulkanitů stanovíme paleopozici pražské pánve a její vývoj, upřesníme polohu peri-gondwanských terránů a přispějeme k poznání spodnopaleozoické paleogeografie.

+

Chování geochemických dvojic prvků Al/GA a Si/Ge v různých typech kyselých silikátových tavenin

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2012
Anotace: 

Cílem projektu je definovat obsah Ga a Ge a poměry prvků Al/Ga a Si/Ge v různých typech přírodních silikátových tavenin (granitoidů). Granitoidy reprezentují produkty parciálního tavení a následného vývoje taveniny (frakční krystalizací, míšením, reakcemi s fluidy) v různých geotektonických podmínkách zemské kůry. Obsahy Ga a Ge budou zjištěny v celkových vzorcích hornin a v jednotlivých horninotvorných minerálech - křemen, živce, slídy, amfiboly, topaz aj. Předpokládáme nalezení rozdílů v Al/Ga a Si/Ge poměrech jak mezi horninovými sériemi (rozdíly způsobené různými pT podmínkami tavení a frakcionace), ale i mezi jednotlivými minerály (rozdíly způsobené krystalovou strukturou. Vývoj poměrů Al/Ga a Si/Ge bude porovnán s poměry K/Rb, Zr/Hf, Nb/Ta a Y/Ho analyzovaných hornin. Bude sestaven model chování Ga a Ge v magmatickém procesu. Chemické analýzy budou provedeny na quadrupólovém ICP-MS spektrometru Agilent 7500ce vybaveném laserovým ablačním systémem UP213.

+

Nanokrystalické heterogenní sluneční fotovoltaické články

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Anotace: 

Projekt si klade za cíl vyvinutí, zejména však optimalizaci tenkovrstvých fotovoltaických senzorů a fotovoltaických článků na základě donor-akceptorových systémů s přenosem náboje, konkrétně s organickými polymery a anorganickými nanočásticemi. Bude nutno syntetizovat jak polymery s vhodnou dlouhovlnou absorpcí v oblasti 600-800 nm s výbornými transportními vlastnostmi a stabilitou, tak i zejména nanomateriály s optimalizovanými absorpčními a transportními vlastnostmi. Podle výsledků spolupracujících zahraničních pracovišť využijeme kromě standardních transportních polymerů, derivátů PPV(polyparafenylén-vinylén) a P3HT (polythiofen), zcela nové typy derivátů polymerů - polysilafluorenů a perkolačně optimalizované anorganickénanostruktury (kvantové tyčky, tripody a sítě ) s ZnO a chalkogenidy AIIBVI . Hlavním cílem bude optimalizovat tenkovrstvé elektronické prvky minimalizací ztrát fotonů, následných fotoexcitovaných excitonů a ztrát fotogenerovaných nosičů náboje.

+

Drobní savci středního pliocenu: faunové a fenotypové přestavby ve střední Evropě

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2012
Anotace: 

Úsek staršího a středního pliocenu, kritické období přestavby faun a environmentální dynamiky, patří ve střední Evropě k nejméně doloženým fázím mladšího kenozoika. Nové nálezy savčích faun tohoto úseku z ČR otevírají možnost podrobnějšího prozkoumání specifik uvedeného úseku. Projekt navrhuje detailní revisi existujícího nálezového aparátu, jeho doplnění o nové soubory a podrobné morfometrické zhodnocení modelových taxonů hlodavců – čeledí Arvicolidae a Muridae. Výsledky budou srovnány s poměry v zahraničních nalezištích  a sousedních stratigrafických horizontech a zhodnoceny s ohledem na paleoekologické a paleobiogeografické souvislosti. Projekt zahrnuje velký objem terénních prací, laboratorních šetření a srovnávacích výzkumů v zahraničních sbírkách. Je plánován na čtyři roky.

+

Jezerní a uhelné sedimenty sokolovské pánve jako archiv miocénního kontinentálního paleoprostředí, paleoklimatu a tektoniky

Trvání: 
01.01.2009 - 31.12.2011
Anotace: 

Cílem navrhovaného projektu je rekonstrukce paleoprostředí a klimatické historie cyprisového souvrství a podložní uhelné sloje Antonín v sokolovské pánvi. Multidisciplinární přístup přispěje k porozumění miocénních klimatických změn a mechanismům jejich zápisu do stratigrafického záznamu.

+

Stopové prvky v křemeni - zakonzervovaná informace o vývoji silikátové taveniny

Trvání: 
01.01.2010 - 31.12.2012
Anotace: 

Cílem projektu je využít chemické složení magmatického křemene pro interpretaci vývoje variských granitoidů a ryolitů v Českém masivu. Křemen je relativně nejstabilnější horninotvorný minerál, odolný proti většině post-magmatických a hydrotermálních procesů. Vnitřní stavba křemenných krystalů a obsahy stopových prvků v krystalové mřížce křemene uchovávají detailní informaci o teplotně-tlakovém a chemickém vývoji silikátové taveniny. Studium vnitřní stavby krystalů pomocí katodové luminiscence (CL) a stanovení obsahů stopových prvků in situ pomocí laserové ablace ICP-MS bude kombinováno s rozsáhlými existujícími soubory dat z oborů petrologie, geochemie a mineralogie za účelem interpretace vývoje různých typů variských granitoidních plutonů v Českém masivu. Dalším přínosem projektu bude metodický rozvoj nové laboratoře LA ICP-MS v GLÚ AV ČR, která bude otevřena během roku 2009. Křemen se svým jednoduchým chemickým složením je ideální pro metodický rozvoj a ideálním přírodním materiálem.

+