GACR

Změny rybí fauny paratethydní oblasti od oligocénu do spodního miocénu – do spodního miocénu - doklady na vybraných skupinách z lokalit Moravy (Česká republika)

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Anotace: 

Rybí fauna paratethydní oblasti byla popsána z různých částí Evropy a západní Asie. Jednou z důležitých oblastí poskytující bohatý materiál je také Morava (Česká Republika; Centrální Paratethyda). V rámci projektu budou na čtyřech vybraných lokalitách dvou stratigrafických úrovní analyzovány a interpretovány vzájemné vztahy rybích společenstev v období od oligocénu do spodního miocénu. Cílem projektu je: 1) popsat společenstva v obou stratigrafických úrovních na základě studovaného materiálu, vzájemný vztah těchto společenstev, charakter změn ve společenstvech a faktory, které tyto změny mohou ovlivňovat (zejména paleoekologické); 2) popsat detailní morfologické změny u vybraných taxonomických skupin ve studovaném období a vysvětlit příčiny těchto změn; 3) zpřesnění interpretace vybraných skupin na základě studovaného materiálu. Výsledky mohou naznačit chování rybích společenstev v čase za působení specifických podmínek.

+

Rtuť a methylrtuť ve vodách a půdě dvou lokalit s kontrastní depoziční historií

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Anotace: 

Území ČR bylo v minulém století vystaveno vysoké depozici polutantů pocházejících především ze spalování fosilních paliv. Údajů o osudu deponovaných kontaminantů, jako například toxické rtuti, v lesních ekosystémech je však stále poměrně málo. Tento projekt se zabývá osudem rtuti v lesních ekosystémech a její transformací na vysoce toxické methylované formy v půdním prostředí dvou kontrastních lokalit na Šumavě a v Beskydech. Velikost historické a současné depozice je důležitým parametrem ovlivňujícím methylační procesy. Pro území severovýchodní Moravy zcela chybí údaje o historickém znečištění, které budou získány geochemickým studiem rašelinných archivů. Získané údaje o současné úrovni depozic rtuti na obou lokalitách a srovnání s referenční lokalitou umožní kvantifikaci vstupů. Na obou lokalitách došlo v posledních desetiletích k významnému poškození lesních porostů hmyzí kalamitou, proto další úroveň projektu představuje studium vlivu odumření lesa na půdní methylaci rtuti znečištěné a relativně neznečištěné lokality.

+

Integrované multidisciplinární studium hranice jura-křída v mořských sekvencích: příspěvek pro globální definici hranice

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Anotace: 

Cílem je doplnit a vyhodnotit data pro globální definování hranice jura/křída integrací magnetostratigrafie, biostratigrafie, geochemie a sedimentologie a získat tak dosud nejpřesnější stratigrafické schéma s vysokým rozlišením a vysokým potenciálem pro multidisciplinární korelace vybraných lokalit s dříve či jinde zkoumanými oblastmi s mořskými sekvencemi. Získaná data budou sloužit k vytvoření databáze integrované stratigrafie. Klíčové profily pro tento výzkum jsou Isle of Purbeck (Anglie), Le Chouet a St Bertrand's Spring (Francie), Kurovice a Štramberk (Česká republika). Mimořádný význam bude mít korelace mezi subboreální oblastí (Purbeck) a tetydní oblastí (profily Bosso - Itálie, Puerto Escano - Španělsko, Brodno - Slovensko, Barlyja - Bulharsko, Feodosija - Krym, Mezatepec - Mexiko). Výzkum bude probíhat ve spolupráci s Mezinárodní subkomisí pro křídovou stratigrafii a přispěje tak k definici hranice, která zůstává poslední hranicí útvarů bez globálního stratotypu.

+

Mód porušování pevných těles na základě střižně-tahového modelu: laboratorní monitorování akustické emise

Trvání: 
01.01.2016 - 31.12.2018
Anotace: 

Akustická emise (AE) je proces, který doprovází křehké rozrušování pevných těles a zároveň nepostradatelný nástroj pro jeho studium. Laboratorní pokusy při řízených zatěžovacích podmínkách umožňují rozlišit vliv důležitých jevů jako je struktura materiálu, pole působícího napětí, přítomnost trhlin, atd. na iniciaci procesu porušování a na jeho vývoj, a umožňují simulovat podmínky in situ. Pro detekci a klasifikaci módů porušování využijeme rozklad mechanismu do střižné a tahové složky. Mechanismus mikroporušení stanovíme inverzí AE dat zaznamenaných vícekanálovým registračním systémem. Jejich analýza pomůže objasnit vzájemný vliv struktury hornin a orientace napětí, stejně jako určit vliv orientace a koncentrace trhlin na změnu módů porušování. Při inverzi dat AE bude použit nový zdrojový model, který přímo obsahuje všechny módy porušování. Uvážíme-li časté problémy inverzní úlohy, jako je šum v datech, chybná lokace, nepřesný rychlostní model a řídká konfigurace snímačů, je tento model mnohem robustnější než tradiční momentový tenzor.

+

Biogeochemie rtuti v lesních ekosystémech

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Anotace: 

Ekosystémy planety Země jsou kontaminovány toxickými prvky, které jsou obvykle z podstatné části antropogenního původu. Ačkoliv přirozený cyklus rtuti (Hg) nebyl antropogenní činností ovlivněn do tak velké míry jako například cyklus olova, její vliv na lidské zdraví a zdravotní stav ekosystémů je nesrovnatelný. Území České republiky nese řadu zátěží, které pocházejí z minulých dob industriálního boomu, podobně jako některá území v Polsku či Německu. V ČR chybí komplexní studie o chování rtuti v lesníchekosystémech stejně jako údaje o možné akumulaci či exportu z povodí. Existující data o obsazích rtuti ve svrchních půdních horizontech lesních ekosystémů indikují značnou kontaminaci lesních půd zejména ve středních Čechách. Tato biogeochemická studie si klade za cíl stanovit obsahy rtuti v jednotlivých složkách ekosystému popřípadě jejich změny v čase. Prostřednictvím získaných hodnot kvantifikovat jednotlivé toky rtuti a popsat její biogeochemický cyklus ve vybraném lesním ekosystému.

+

Integrovaná statigrafie a geochemie hraničního intervalu jura/křída tethydní a boreální oblasti

Trvání: 
01.01.2007 - 31.12.2009
Anotace: 

Současné provizorní boreální a mediteránní J/K hranice jsou heterochronní. Veškeré pokusy o korelaci hraničních J/K souvrství mezi boreální a tethydní oblastí biostratigrafickými metodami selhaly, protože bioty obou těchto paleogeografických celků jsou zcela odlišné. Podstatou projektu je provést přesnou a detailní korelaci hraničního intervalu jura/křída vybraných profilů v tethydní a boreální oblasti na základě detailního magnetostratigrafického a geochemického zpracování (včetně izotopové geochemie a neutronové aktivační analýzy). Na vybraných klíčových lokalitách (Bosso - Itálie; Brodno - Slovensko; Puerto Escano - Španělsko; poloostrov Nordvik - Rusko) již byla úspěšně aplikována magnetostratigrafie s vysokou rozlišovací schopností a provedena detailní biozonace. Cílem projektu je dokončit a zpřesnit korelaci zmíněných lokalit prostřednictvím magnetostratigrafie (určení jednotlivých subzón) a provést na tomto základě propojení bio- a eventostratigrafie, sekvenční statigrafie a geochemických

+

Záznam tektonických procesů a změn mořské hladiny v počátečním stadiu vzniku intrakontinentální pánve: cenoman české křídové pánve

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Anotace: 

Multidisciplinární studie fluviálních, paralických a mělkomořských sedimentárních systémů cenomanského stáří české křídové pánve kombinuje metody sekvenčně-stratigrafické analýzy výchozů a vrtů s palynologickou a strukturní analýzou k vytvoření detailního obrazu prostorových a časových vztahů sedimentárních systémů a jejich geometrií. Architektura cenomanských sedimentárních systémů, které se ukládaly v počáteční fázi vývoje pánve, je přímým odrazem kinematického chování podložních struktur - zvláště pak rozhraní saxothuringika a tepelsko-barrandienského bloku a labské zlomové zóny - za spolupůsobení eustatických fluktuací mořské hladiny o různé frekvenci. Cílem projektu je pomocí znalosti detailní architektury odlišit relativní vliv tektoniky a eustatických změn mořské hladiny na utváření a vyplňování akomodačního prostoru v pánvi intrakontinentálního typu. Dalším cílem projektu je přispět k poznání obecných mechanismů a rychlostí procesů, které při vzniku intrakontinentálních pánví

+

Laboratorní studium porušování horninových vzorků v podmínkách dlouhodobé řízené deformace a zatěžování

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Anotace: 

Předkládaný projekt je zaměřen na studium procesu porušování hornin v režimu řízené rychlosti deformace a režimu řízeného napětí při dlouhodobém zatěžování vzorků. Východiskem výzkumu jsou znalosti přetvárných vlastností hornin z ultrahlubokéhu vrtu Kolaa zkušenosti se studiem procesu porušování hornin pomocí statistických metod analýzy řad ultrazvukové emise. Výzkum porušování bude vycházet ze stanovení mechanismu mikrotrhlin. Experimenty budou v trvání řádu desítek až prvých stovek hodin od počátku zatěžování do konečného rozrušení. Srovnání porušování povrchových analogů hlubinných hornin a hornin svrchní kůry přinese nové poznatky o vlivu paleostressu na schopnost horninového materiálu akumulovat a uvolňovat energii v průběhu křehkého porušování.Metodicky bude studium porušení vycházet ze stanovení tensoru momentu ohniska a určení systému sil působících v ohnisku.

+

Tafocenózy s ostnokožci ve svrchním turonu české křídové pánve: tafonomie, taxonomie, paleoekologie, biostratigrafie

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Anotace: 

Podstatou projektu je tafonomické a paleoekologické zpracování ostnokožců (ježovek, lilijic, hvězdic), spongií a brachiopodů, v menší míře pak i dalších složek svrchnoturonských tafocenóz hemipelagického vývoje  oblasti Poohří  a siliciklastického vývojeoblasti Pojizeří. Sledované fauny budou ve svých nejvýznamnějších částech zpracovány i taxonomicky. Nosnou lokalitou budou Úpohlavy u Lovosic se zcela mimořádnými odkryvy (aktivní velkolom) a s moderně zpracovanou geologií.  Výsledky budou mít výstupy dovývoje sedimentačního prostředí, které bude zhodnoceno i z hlediska ichnofosilií a ichnostaveb.  Stratigrafické korelace sledovaných faunistických horizontů a facií budou vycházet z co nejpřesnějšího datování (na základě inoceramidních mlžů, hlavonožců, foraminifer a palynomorf). Bude tak ověřena i biostratigrafická hodnota některých irregulárních ježovek (hlavně rodu Micraster), běžně užívaných k biostratigrafické zonaci v křídě západní Evropy.

+

Paleoekologie a trofická struktura vybraných fosilních asociací kambria a ordoviku barrandienské oblasti

Trvání: 
02.01.2006 - 31.12.2008
Anotace: 

Cílem předloženého grantového projektu je funkčně-morfologická a tafonomická analýza a následné rozdělení jednotlivých skupin mikroskopických a makroskopických zbytků do základních trofických kategorií. Takovéto rozdělení do jednotlivých trofických kategorií umožní rekonstruovat základní strukturu vzájemných vztahů organismů ve vybraných ekosystémech spodního kambria až středního ordoviku barrandienské oblasti.Výsledkem předkládaného projektu bude tedy model základních vzájemných vztahů uvnitř spodnokambrického až střednoordovického ekosystému v šesti vybraných příkladech. Planktičtí a bentičtí primární producenti organické hmoty sloužili jako základna trofické pyramidy, která byla konzumována různými typy konzumentů (jako jsou jednotlivé typyfiltrujících ostnokožců, hyolitů, ramenonožců aj.). Pro analýzu je možné využít již existující informace o frekvenci výskytu jednotlivých taxonů a funkční morfologii některých skupin bezobratlých (např. trilobitů, hyolitů, ramenonožců, ostnokožců).

+