GACR

Paleobiologická studie oligocénních mořských ryb lokality Hermanowa (Polsko)

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2015
Anotace: 

V průběhu posledních desítek let bylo nalezeno velké množství fosílií ryb v oligocenně-miocénních sedimentech Karpat. Ačkoli byly tyto nálezy studovány, juvenilním a larválním stádiím byla věnována jen malá pozornost. Cílem předkládaného projektu je doplnit znalosti o ontogenezi vybraných taxonů fosilních ryb na základě kolekce z lokality Hermanowa, čítající několik set exemplářů a obsahující různá vývojová stádia. Takový materiál umožní rozpoznat průběh ontogeneze u příslušných druhů a tyto informace poslouží pro přehodnocení studovaných taxonů ze systematického hlediska. Komplexní popis a analýza společenstva poskytne data, která v kontextu ostatních lokalit regionu mohou odhalit nové aspekty změn rybí fauny v průběhu oligo-miocénu.

+

Využití netradičních a tradičních izotopových systémů k identifikaci zdrojových materiálů a procesů vzniku vltavínů

Trvání: 
01.01.2013 - 30.12.2016
Anotace: 

Vltavíny jsou středoevropské tektity geneticky svázané s kráterem Ries. Dosud nejsou jednoznačně určeny zdrojové materiály vltavínů a objasněny procesy jejich chemické diferenciace. Studium vltavínů naznačuje, že ke zdrojovým materiálům sedimentárního původu mohla přispívat i rostlinná biomasa, již indikuje mj. obohacení prvky esenciálními pro rostliny, provázené ochuzením o neesenciální prvky, a izotopové složení uhlíku ve skle vltavínů. Cílem projektu je ověření této hypotézy izotopovou analýzou prvků podléhajících biologické izotopové frakcionaci, především C a O ve skle a plynných inkluzích vltavínů, a Si, Ca, Mg a Li ve vltavínech a vzorcích riesských sedimentů pomocí izotopové hmotnostní spektrometrie. Výběr vzorků k izotopovým analýzám a interpretace jejich výsledků budou vycházet z detailní geochemické charakterizace řadou metod. Dále bude studována Re–Os systematika a obsahy Cr a platinových kovů jako indikátorů extraterestrické kontaminace. Získané poznatky by měly významně přispět k hlubšímu poznání procesů vzniku tektitů s aplikací v astrobiologii.

+

Kvantitativní analýza deformačních struktur křemene ovlivňujících vznik ASR v betonu

Trvání: 
02.01.2012 - 31.12.2015
Anotace: 

V posledních 20 letech byl zaznamenám zvyšující se počet betonových konstrukcí poškozených v důsledku alkalicko-silikátové reakce (ASR). V České republice byla pozorována ASR porušující cemento betonové kryty vozovek, mosty a přehrady. Jedním z hlavních důvodů zvyšujícího se počtu poškozených konstrukcí je časté používání křemenem bohatých typů hornin v betonu kombinované s nedostatečnou znalostí parametrů ovlivňujících jejich reaktivnost.Navrhovaný projekt má za cíl stanovit reaktivnost křemenem bohatých typů hornin chemickými metodami a dilatometrickou metodou kombinovanou s analýzou akustické emise. Využití mikroskopických metod (SEM/EDS, CL, TEM, FTIR) povede k detailní charakterizaci křemene z pohledu mikrostrukturních a deformačních vlastností. Kombinace obou přístupů umožní identifikovat parametry ovlivňující alkalickou reaktivnost křemene. Výsledky budou publikovány v mezinárodních periodikách. Jejich aplikace v podobě technického předpisu upravujícího testování ASR kameniva přispěje k zamezení vzniku ASR v nově vznikajících konstrukcích v České republice.

+

Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur

Trvání: 
01.01.2014 - 30.12.2016
Anotace: 

Cílem projektu je identifikace otevřených systémů v reálných horninách a rekonstrukce p-T-x stavu magmatu před, během, a po otevření systému. Na vzorcích z vybraných granitoidních a ryolitových systémů, které prošly stádiem otevření a nerovnováhy, budou studovány textury hornin a detailně zonální stavba minerálů. Studovány budou systémy které prošly intenzivním míšením magmat (minglingem a mixingem), subvulkanickými a vulkanickými procesy. Hlavním metodickým přínosem projektu je kombinace nejmodernějších zobrazovacích metod (BSE a barevná CL), plošných analytických metod ("mapování" pomocí EMPA a LA-ICP-MS) a lokální mikroanalýzy (EMPA, LA-ICP-MS). Dále budou použity metody klasické petrologie a mineralogie (studium rovnovážných vers. nerovnovážných textur) a metody geochronologické mikroanalýzy (U/Pb pomocí LA-ICP-MS). Pro každý magmatický systém bude sestaven genetický model.

+

Zpřesnění chronostratigrafie spodního siluru: návrh nových mezinárodních stratotypů (GSSP) stupňů aeron a homer

Trvání: 
01.01.2014 - 30.12.2016
Anotace: 

Současné globální stratotypy stupňů aeron a homer spodního siluru jsou nevyhovující nejen s ohledem na rozvoj nových nástrojů stratigrafické korelace, ale dokonce i z hlediska standardní biostratigrafie. V reakci na snahu mezinárodní subkomise pro stratigrafii siluru (ISSS) o jejich náhradu se navrhovaný projekt zaměřil na detailní, multidisciplinární výzkum potenciálních vhodných stratotypů v pražské synformě: profilu hranicí rhuddan/aeron u Hlásné Třebaně a profilu hranicí sheinwood/homer v lomu Kosov. Biostratigrafie a korelace profilů na základě graptolitů bude doplněna přehledem výskytu chitinozoí a konodontů. Horizonty a biozóny definující báze obou stupňů na stávajících mezinárodních stratotypech lze dobře identifikovat i na českých profilech. Kromě biostratigrafických markerů budou aplikovány i geochemické a petrofyzikální znaky, protože změny izotopového složení uhlíku a případné změny nebo cykly organické produktivity a rychlosti sedimentace černých břidlic mohou sloužit jako indikátory globálních změn prostředí využitelné pro chronostratigrafickou korelaci.

+

Sekvenční stratigrafie devonských bioeventů - výkyvy mořské hladiny na přechodu od klimatického režimu greenhouse k icehouse

Trvání: 
01.01.2014 - 30.12.2016
Anotace: 

Cílem projektu je stanovení sekvenčně-stratigrafického rámce pro devonské události v karbonátových sledech Barrandienu a moravskoslezské oblasti Českého masivu; s důrazem na sedimenty, facie, paleontologický obsah a indikátory paleoklimatických nastavení. 

+

Re-Os geochronologie rudních mineralizací Ceského masivu a dusledky pro jejich metalogenezi

Trvání: 
01.01.2013 - 31.12.2016
Anotace: 

Izotopický systém Re-Os predstavuje unikátní prostredek k datování rudních mineralizací. Ceský masiv je významnou
metalogenetickou jednotkou v rámci evropských Variscid tím, že obsahuje velké množství rudních mineralizací a ložisek
ruzných typu (napr. hydrotermální Au, polymetalické Pb-Zn-(Ag), hydrotermální Sn-W greisenového typu, hydrotermální U a UAg-
Bi-Co-Ni, vulkanosedimentární Pb-Zn-Cu a Ni-Cu-(PGE) mineralizace). Stárí techto mineralizací je však v prevážné vetšine
neznámé a proto si tento projekt klade za cíl objasnit stárí vybraných jednotlivých typu mineralizací, urcit casovou
posloupnost/chemismus jednotlivých rudních generací a jejich vliv na izotopický systém Re-Os a možné genetické propojení s
predpokládanými zdroji bežných/vzácných kovu v rámci jednotlivých geotektonických jednotek Ceského masivu.

+

Floristické změny jako důsledek vývoje klimatu v průběhu svrchnopaleozoické doby ledové zaznamenané v pánvích Českého masívu

Trvání: 
02.01.2012 - 31.12.2015
Anotace: 

Obsáhlá a dosud z malé části zhodnocená a publikovaná floristická a téměř nepublikovaná palynologická data budou stratigraficky přehodnocena s cílem sestavit detailní biostratigrafické schéma svrchnopaleozoických pánví Českého masívu (ČM). Získané biostratigrafické údaje v kombinaci s vysoce přesným datováním synsedimentárních vulkanoklastik umožní detailní studium dynamiky floristických změn v intervalu od serpuchovu do sakmaru (cca 43 mil. let) jako možný důsledek tektonických procesů a zejména klimatických oscilací různých časových měřítek a intensity, Milankovičovými cykly počínaje až po globální trend rostoucí aridity. Společně s vysoce přesným radiometrickým datováním tufů bude možná i detailní korelace pánví ČM s paralickými pánvemi východní Evropy, kde přesná biostratigrafické členění a radiometrická data již existují. Radiometrická stáří dále zpřesní paralelizaci lokální a globální chronostratigrafické škály i časovou kalibraci stupňů.

+

Osud rtuti nahromaděné v lesních ekosystémech na území tzv. Černého trojúhelníku v Česká republice

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Anotace: 

 Území v ČR známé jako tzv. Černý trojúhelník bylo v nedávné minulosti zatíženo extrémní depozicí sloučenin síry. S vysokou atmosférickou depozicí síry byla nepochybně spojena i zvýšená depozice rtuti, ale výzkumem distribuce, dynamiky a osudu rtuti se zabývalo velmi málo českých studií . Teprve tato studie ohodnotí osud rtuti deponované v dobách vysoké imisní zátěže do lesních ekosystémů, zejména pak jak je v nynější době, kdy již došlo k velkému snížení emisí, exportována povrchovými vodami.

Bude zhodnocena úroveň zátěže, kterou představuje transport sloučenin rtuti z lesních ekosystémů do vodních toků a stupeň methylace v daném prostředí. Kombinace časových a prostorových dat přinese nové poznatky o dynamice rtuti a její toxické methylované formy v životním prostředí a určí faktory, které řídí její biogeochemickou transformaci a to i během krátkodobých povodňových situací. Tato studie přinese také nové poznatky s ohledem na otázky změn koncentrací rozpuštěného organického uhlíku v povrchových a půdních vodách, což je základní informace pro vědce studující globální klimatické změny.

+

Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě

Trvání: 
01.01.2011 - 31.12.2014
Anotace: 

Středověký hrad Veselí nad Moravou představuje v rámci Evropy unikátní lokalitu s množstvím dochovaných dřevěných staveb, konstrukčních prvků a organických zbytků. Pomocí mezioborového studia budou objasněny životní podmínky v rámci této lokality a antropogenní vliv na formaci říční nivy.

+