Archiv novinek

Novinky starší než jeden rok.

Popsán nový způsob rozpadu pískovců

Nedávno vyšlý článek v časopise Geomorphology, na kterém se podílel pracovník našeho ústavu Michal Filippi, prezentuje nově rozpoznaný způsob zvětrávání pískovcových výchozů. Principem tohoto zvětrávání je odpojení menších částí horniny podle litologických a jiných rozhraní, což umožní dilataci materiálu a tedy poškození ochranných skalních biokrust, což má za následek vstup erozních činitelů do odpojených částí a tedy jejich zrychlený rozpad.

Cena děkana

Hedvice Weinerové byla udělena Cena děkana Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity pro nejlepší studenty doktorských studijních programů za rok 2021. Její studium je zaměřené na sledování změn složení devonských karbonátových sedimentů Barrandienu v souvislosti se změnami mořské hladiny a bioeventy. Více informací zde.

Ocenění naší pracovnice

Česká akademie zemědělských věd 4.3.2021 udělila Anně Žigové bronzovou medaili za mimořádný přínos k rozvoji  vědy a výzkumu v agrárním sektoru. Více informací je zde. Gratulujeme.

Pokrok ve studiu kadmia

Kadmium (Cd) je toxický kov široce rozšířený v životním prostředí, často kvůli činnosti člověka. Pracovníci Geologického ústavu AV ČR vyvinuli metodu měření izotopů Cd v biologických vzorcích pomocí hmotnostní spektroskopie s termální ionizací (TIMS). Výsledky publikované v prestižním analytickém časopise Talanta představují užitečnou pomůcku při kontrole kvality chemické analýzy pro všechny laboratoře, které se zabývají analýzou kadmia v biogenních materiálech. Více se dozvíte zde nebo v originální publikaci.

Nejstarší trilobiti měli mláďata s velkou hlavou a dlouhými trny

Trilobiti jsou nejznámějšími obyvateli prvohorních moří. Tito členovci měli tvrdou vnější kostru, která byla zpevněna uhličitanem vápenatým krátce po vylíhnutí z vajíčka, a díky tomu se nám jejich vývojová stádia často zachovávají jako zkameněliny. Ve své nové práci popsali Lukáš Laibl společně s kolegy z Freie Universität Berlin vývoj trilobita Fritzolenellus lapworthi z kambrických hornin Newfoundlandu, od miniaturních „drobečků“ menších než jeden milimetr až po téměř dvaceticentimetrové dospělce. Mláďata fritzolenella mají velký hlavový štít a výrazné trny po celém těle. Díky detailnímu porovnání mláďat tohoto druhu s mladými jedinci dalších kambrických trilobitů autoři dokázali, že znaky pozorované u fritzolenella mají původní morfologii zděděnou od společného předka skupiny, a mohou tak mohou sloužit jako srovnávací skupina při studiu ontogeneze ostatních trilobitů. Více informací zde.

Popularizace na příkladu venkovní expozice hornin

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií bude v úterý 18. května 2021 od 16.00 u rakovnického muzea otevřena nová venkovní geologická expozice „Vybrané horniny okresu Rakovník“. Na vzniku expozice se podílela řada subjektů, včetně našeho Ústavu v zastoupení kolegů Karla Žáka a Jiřího Adamoviče. Tato expozice je jedním z mnoha příkladů, jak mohou vědci-geologové přispívat svými znalostmi i mimo sféru „tvrdé vědy“ a zprostředkovat tak získávané znalosti laické veřejnosti.

Ústav v Databázi transferu, znalostí a technologií AV ČR

Geologický ústav se hned několika tématy zapojil do nedávno vzniklé databáze, která má za úkol „propojovat vědu s byznysem“. Jinými slovy tato databáze nabízí užitečné výsledky, produkty a postupy, ale i výzkumné prostory, metodiky, analýzy a znalosti, které by mohli chtít využívat lidé jak z komerční, výzkumné a vzdělávací sféry, tak třeba i širší veřejnost. Úvodní stránka databáze je zde, vlastní seznam služeb pak zde.

Prezentace povodí Lesní potok

V rámci online semináře „2021 Winter Cyberseminar Series: Research and Observatory Catchments: the Legacy and the Future“ pořádaného konsorciem univerzit pro rozvoj hydrologických věd byl Tomášem Navrátilem prezentován příspěvek věnovaný sledování kvality životního prostředí na povodí Lesní potok za uplynulých 25 let. Odkaz na záznam je zde. Seminář si klade za cíl formou krátkých příspěvků seznámit široké publikum s konkrétní lokalitou, monitoringovou sítí či aktivitou ať už formou popisu, výčtu instrumentace či prezentace nejzajímavějších výsledků. Tato akce probíhá jednou týdně od 10. února do 31.března 2021 více informací a odkazy na záznamy jednotlivých týdenních bloků příspěvků najdete zde.

Představení Geologického ústavu

Na našich webových stránkách byla aktualizována informační brožura s názvem „ÚVOD do Geologického ústavu“, která poskytuje komplexní informace o struktuře, vybavení a činnostech ústavu. Je dobrým odrazovým můstkem pro ty, kteří se zajímají o vědeckou práci v oblasti geologie a dění na našem Ústavu.

Ocenění pro knihu

Kniha autorů V. Cílka (z našeho ústavu), M. Majera, L. Faltejska a kolektivu „Podzemní památky středních Čech“ vydané v roce 2019 nakladatelstvím Dokořán byla po několika odloženích oceněna cenou Egona Ervína Kische za literaturu faktu za rok 2020. Kniha dokumentuje nejrůznější typy středočeského podzemí vztahující se především k pozůstatkům po těžbě rud, uhlí a vápence. Četnost historických dolů dokládá a vysvětluje rychlý a bohatý rozvoj středních Čech. Autorům gratulujeme.