Knihovní řád

Knihovní řád knihovny Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Článek 1

Základní ustanovení

(1) V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky platném znění, zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění, Stanovami Akademie věd České republiky, zřizovací listinou Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále ústav) v úplném znění z 28. června 2006 doplněnou dne 24. února 2011, jehož je knihovna součástí, a zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon) v platném znění, vydávám tento Knihovní řád.

(2) Provoz knihovny Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen knihovna GLÚ) je dále upravován následujícími právními předpisy:

(a) Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení knihovního zákona.

(b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon).

(c) Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

(3) Knihovna, podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, umožňuje rovný přístup k informacím nejen pracovníkům ústavu, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu s knihovním zákonem.

(4) Knihovna GLÚ je veřejnou knihovnou se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na vědy o Zemi.

(5) Posláním knihovny GLÚ je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

(6) Významnou činností knihovny GLÚ je rovněž evidence publikační činnosti zaměstnanců ústavu v systému ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací).

Článek 2

Knihovní a informační fondy

(1) Tématická a druhová skladba fondů knihovny GLÚ odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště.

(2) Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dary v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření.

(3) Knihovní a informační fond zahrnuje jak klasické nosiče informací, tak elektronické informační zdroje.

Článek 3

Knihovnické a informační služby

(1) Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně však slouží také širší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby (VKIS):

(a) zpřístupnění knihovních dokumentů z fondu knihovny GLÚ.

(b) Umožnění přístupu k elektronickým informačním zdrojům.

(c) Zprostředkování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

(d) Zpřístupnění knihovních dokumentů či kopií jejich částí z fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb – MVS (meziknihovní výpůjční služba) a MRS (meziknihovní reprografická služba). Tato služba probíhá rovněž na mezinárodní úrovni, díky čemuž může uživatel knihovny GLÚ získat dokument či jeho kopii nejen z českých, ale také ze zahraničních knihoven. Zacházení s takto nabytými dokumenty se řídí pravidly knihovny, od které knihovna GLÚ dokument obdržela.

(e) Reprografické služby (kopírování) se řídí zásadami autorského zákona.

(2) Služby uvedené v bodě (1a) až (1c) se poskytují bezplatně. Ceny za služby uvedené v bodě (1d) stanovuje knihovna, od které knihovna GLÚ službu žádá. Služby uvedené v bodě (1e) jsou zpoplatněny podle platného ceníku služeb GLÚ.

Článek 4

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

(1) Uživatelé knihovny GLÚ jsou:

(a) Interní – pracovníci ústavu, kategorie A.

(b) Externí – širší veřejnost, kategorie B.

(2) Externím uživatelem knihovny se může stát:

(a) Fyzická osoba starší 18 let po řádném vyplnění Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů (viz příloha č. 3) a po předložení průkazu totožnosti ke kontrole poskytnutých údajů.

(b) Právnická osoba po předložení potvrzení s razítkem organizace a podpisem oprávněné osoby.

(3) Registrace uživatelů kategorie A je platná po dobu trvání jejich pracovního úvazku na GLÚ.

(4) Registrace uživatelů kategorie B je stanovena na dobu neurčitou za podmínek, že uživatel bude dodržovat platný Knihovní řád a neprodleně pracovníky knihovny GLÚ informovat o změnách v údajích potřebných pro vytvoření registrace a následnou evidenci poskytnutých údajů. Těmito údaji jsou: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu (popř. stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR), doporučeným údajem je rovněž telefon a e-mailová adresa. Registrovaný čtenář vyjadřuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů podpisem registračního formuláře. Osobní údaje čtenáře jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (podrobněji viz příloha č. 4).

(4) Registrace v knihovně GLÚ je bezplatná. Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

Článek 5

Výpůjční řád knihovny

(1) Uživatelům kategorie A se půjčuje absenčně většina dokumentů z fondu knihovny GLÚ. Výjimku tvoří dokumenty vydané do roku 1920 včetně; tyto dokumenty jsou uživatelům kategorie A půjčovány pouze do studovny knihovny GLÚ s tím, že je pro jejich potřeby daný dokument rezervován po dobu jednoho měsíce.

(2) Výpůjční lhůta většiny absenčních výpůjček pro uživatele kategorie A standardně činí za podmínky, že o daný dokument nemá zájem jiný čtenář, 1 (jeden) rok. Po uplynutí této lhůty čtenář knihy buď vrátí, nebo (má-li zájem o prodloužení výpůjční lhůty) doloží, že jím zapůjčené dokumenty má stále u sebe, a to v takovém stavu, v jakém si je z knihovny půjčoval. Po splnění těchto podmínek bude uživateli výpůjční lhůta prodloužena o další rok.

(3) Periodika jsou uživatelům kategorie A půjčována na dobu jednoho měsíce.

(4) Uživatelům kategorie B se dokumenty půjčují až na odůvodněné výjimky prezenčně. Výpůjční lhůta u absenčních i prezenčních výpůjček činí 1 (jeden) měsíc s možností jejího prodloužení. U prezenčních výpůjček je po tuto dobu uživateli dokument rezervován a uživatel dochází studovat dokument do studovny knihovny GLÚ.

(5) Knihovna je oprávněna výpůjční lhůtu v případě potřeby upravit.

(6) Uživatel svým podpisem na výpůjčním lístku (popř. v sešitě určeném k evidenci výpůjček) stvrzuje, že za vypůjčený dokument plně ručí po celou dobu, kdy jej má vypůjčen, a není oprávněn jej půjčovat dalším osobám bez vědomí zaměstnanců knihovny. Zavazuje se, že s dokumentem bude nakládat tak, aby zamezil jeho poškození či ztrátě a že bude dodržovat stanovenou výpůjční lhůtu.

(7) Nevrátí-li uživatel výpůjčku ve stanovené lhůtě a ani po upomenutí, má knihovna nárok vrácení vymáhat právní cestou a pozastavit uživateli poskytování všech služeb až do vypořádání pohledávek.

(8) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit, pojistit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a potvrdila uživateli vrácení výpůjčky e-mailem či poštou.

(9) V případě, že se uživatel kategorie A vzdálí ze svého pracoviště na dobu delší než půl roku, anebo ukončí-li pracovní poměr v ústavu, je povinen všechny vypůjčené dokumenty vrátit knihovně, která mu o tom vydá potvrzení.

(10) Při revizi fondu knihovny jsou všichni uživatelé knihovny povinni po předchozím vyzvání předložit revizní komisi požadované výpůjčky z fondu knihovny.

(11) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu či poškození dokumentu. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu, a to jiný exemplář daného dokumentu. Jestliže náhrada není možná, je uživatel povinen uhradit předepsanou finanční náhradu, která bude stanovena škodní komisí ústavu.

(12) Uživatel svým podpisem dokumentu Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů stvrzuje, že souhlasí s výpůjčním řádem knihovny GLÚ a zavazuje se jej dodržovat.

Článek 6
Elektronické informační zdroje


(1) Využívání elektronických informačních zdrojů (EIZ) se řídí podmínkami konkrétních provozovatelů bází dat a elektronických služeb.

(2) Uživatelé knihovny GLÚ si jsou vědomi, že:
(a) je dovoleno data využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro svou osobní potřebu v souladu s autorským zákonem


Článek 7
Závěrečná ustanovení


(1) Výjimky z tohoto Knihovního řádu povoluje ředitel ústavu nebo jím pověřený zástupce.

(2) Při porušení Knihovního řádu může být uživatel knihovny dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

(3) Tento Knihovní řád byl schválen Knihovní radou dne 7. června 2018 a nabývá účinnosti dnem vydání.

(4) Tento provozní řád ruší Provozní řád G001 ze dne 1. srpna 2015.

Příloha 1

Kontakty a otevírací doba knihovny GLÚ

Kontakty:

Adresa: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Česká Republika

E-mail: libraryatgli [dot] cas [dot] cz

Telefon: +420 233 087 272; +420 233 087 273

URL: www.gli.cas.cz/cs/skupina/knihovna

Popis cesty:

Ze stanice metra Dejvická autobusem číslo 107 nebo 147 na zastávku Kamýcká. Dále ulicí Sídlištní ® Rozvojová ® k vrátnici areálu Akademie věd. Knihovna sídlí v suterénu budovy Geologického ústavu. Pro vstup do areálu je potřeba se zapsat do návštěvní knihy na vrátnici.

Otevírací doba knihovny:

Po 08:00-12:00

Út 08:00-15:00

St zavřeno

Čt 08:00-15:00

08:00-12:00

Mimo výpůjční dobu po předchozí domluvě. Případné změny otevírací doby naleznete na www.gli.cas.cz.

Příloha 2

Formulář pro registraci uživatelů kategorie A

Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů Geologického ústavu AV ČR,

v. v. i., a služeb jeho knihovny

Kategorie A (pracovníci ústavu)

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………….

Oddělení…………………………………………………………………………………………………

Služební telefon + email……………………………………………………………………….………………

Prohlášení čtenáře (uživatele)

Prohlašuji, že veškeré výpůjčky a kopie získané prostřednictvím Sekce vědeckých informací a knihovny GLÚ AV ČR, v. v. i., budu využívat pouze pro vědecké, výukové nebo studijní účely a pro svou osobní potřebu, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), hlava I, díl 4, oddíl 2, § 30 – Volná užití a Knihovním řádem GLÚ AV ČR, v. v. i.

Při práci s licencovanými elektronickými informačními zdroji GLÚ AV ČR, v. v. i., se zavazuji respektovat podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách a dodržovat následující zásady:

• data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;

není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;

• získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů, zavazuji se oznámit pracovníkům knihovny GLÚ všechny jejich změny a dodržovat Knihovní řád. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v databázi knihovny, a to k účelu a v rozsahu uvedeném v „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů", které je přílohou Knihovního řádu. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání.

……………………………………… ……...……………………………………...

Datum Podpis čtenáře (uživatele) Správnost údajů ověřil (podpis knihovnice)

Příloha 3

Formulář pro registraci uživatelů kategorie B

Registrace čtenáře / uživatele elektronických informačních zdrojů Geologického ústavu AV ČR,

v. v. i., a služeb jeho knihovny

Kategorie B (externí uživatelé)

Jméno a příjmení…….…………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Datum narození………………………………………………………………………………………….

Druh a číslo osobního dokladu (popř. stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR)………………………

Telefon + email…………………………………………………………………………………………..

Prohlášení čtenáře (uživatele)

Prohlašuji, že budu dodržovat Knihovní řád knihovny GLÚ. Prohlašuji, že veškeré výpůjčky a kopie získané prostřednictvím Sekce vědeckých informací a knihovny GLÚ AV ČR, v. v. i., budu využívat pouze pro vědecké, výukové nebo studijní účely a pro svou osobní potřebu, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), hlava I, díl 4, oddíl 2, § 30 – Volná užití a Knihovním řádem GLÚ AV ČR, v. v. i.

Při práci s licencovanými elektronickými informačními zdroji GLÚ AV ČR, v. v. i., se zavazuji respektovat podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách a dodržovat následující zásady:

• data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;

není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;

• získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů, zavazuji se oznámit pracovníkům knihovny GLÚ všechny jejich změny a dodržovat Knihovní řád. Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v databázi knihovny, a to k účelu a v rozsahu uvedeném v „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů", které je přílohou Knihovního řádu. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání.

Datum Podpis čtenáře (uživatele) Správnost údajů ověřil (podpis knihovnice)

Příloha 4

Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Geologický ústav AV ČR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje (dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

• Identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo osobního dokladu

• Kontaktní údaje: e-mail, telefon

• Služební údaje: přehled výpůjček včetně historie a upomínání

V případě, že uživatel osobní údaje požadované za účelem jeho registrace odmítne pracovníkům knihovny sdělit a udělit souhlas s jejich zpracováním, nemůže být uživatel v knihovně registrován a nemohou mu být poskytnuty určité služby (absenční výpůjčky, zprostředkování MVS a MRS či přístup k elektronickým informačním zdrojům). Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu GLÚ (C004).

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi a přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás:

E-mail: libraryatgli [dot] cas [dot] cz

Telefon:

+420 233 087 272

+420 233 087 273

Skupiny: