Knihovní řád

Knihovní řád knihovny Geologického ústavu AV ČR, v. v. i.

Článek 1

Základní ustanovení

(1) V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky platném znění, zákonem č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích v platném znění, Stanovami Akademie věd České republiky, zřizovací listinou Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále ústav) v úplném znění z 28. června 2006 doplněnou dne 24. února 2011, jehož je knihovna součástí, a zákonem č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále jen knihovní zákon) v platném znění, vydávám tento Knihovní řád.

(2) Provoz knihovny Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen knihovna GLÚ) je dále upravován následujícími právními předpisy:

     (a) Vyhláška Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. k provedení knihovního zákona.

     (b) Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon).

     (c) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen o zákon ochraně osobních údajů).

(3) Knihovna, podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, umožňuje rovný přístup k informacím nejen pracovníkům ústavu, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu s knihovním zákonem.

(4) Knihovna GLÚ je veřejnou knihovnou se specializovaným knihovním fondem zaměřeným na vědy o Zemi.

(5) Posláním knihovny GLÚ je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

(6) Významnou činností knihovny GLÚ je rovněž evidence publikační činnosti zaměstnanců ústavu v systému ASEP (Automatizovaný systém evidence publikací).

Článek 2

Knihovní a informační fondy

(1) Tématická a druhová skladba fondů knihovny GLÚ odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště.

(2) Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dary v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření.

(3) Knihovní a informační fond zahrnuje jak klasické nosiče informací, tak elektronické informační zdroje.

Článek 3

Knihovnické a informační služby

(1) Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně však slouží také širší veřejnosti. Svým uživatelům poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby (VKIS):

            (a) zpřístupnění knihovních dokumentů z fondu knihovny GLÚ.

            (b) Umožnění přístupu k elektronickým informačním zdrojům.

            (c) Zprostředkování bibliografických, referenčních a faktografických informací.

  (d) Zpřístupnění knihovních dokumentů či kopií jejich částí z fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb – MVS (meziknihovní výpůjční služba) a MRS (meziknihovní reprografická služba). Tato služba probíhá rovněž na mezinárodní úrovni,         díky čemuž může uživatel knihovny GLÚ získat dokument či jeho kopii nejen z českých, ale také ze zahraničních knihoven. Zacházení s takto nabytými dokumenty se řídí pravidly knihovny, od které knihovna GLÚ dokument obdržela.

            (e) Reprografické služby (kopírování) se řídí zásadami autorského zákona.

(2) Služby uvedené v bodě (1a) až (1c) se poskytují bezplatně. Ceny za služby uvedené v bodě (1d) stanovuje knihovna, od které knihovna GLÚ službu žádá. Služby uvedené v bodě (1e) jsou zpoplatněny podle platného ceníku služeb GLÚ.

Článek 4

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

(1) Uživatelé knihovny GLÚ jsou:

     (a) Interní – pracovníci ústavu, kategorie A.

     (b) Externí – širší veřejnost, kategorie B.

(2) Externím uživatelem knihovny se může stát:

     (a) Fyzická osoba starší 18 let po řádném vyplnění Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů (viz příloha č. 3) a po předložení průkazu totožnosti ke kontrole poskytnutých údajů.

     (b) Právnická osoba po předložení potvrzení s razítkem organizace a podpisem oprávněné osoby.

(3) Registrace uživatelů kategorie A je platná po dobu trvání jejich pracovního úvazku na GLÚ.

(4) Registrace uživatelů kategorie B je stanovena na dobu neurčitou za podmínek, že uživatel bude dodržovat platný Knihovní řád a neprodleně pracovníky knihovny GLÚ informovat o změnách v údajích potřebných pro vytvoření registrace a následnou evidenci poskytnutých údajů. Těmito údaji jsou: jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu (popř. stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR), doporučeným údajem je rovněž telefon a e-mailová adresa. Registrovaný čtenář vyjadřuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů podpisem registračního formuláře. Osobní údaje čtenáře jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů (podrobněji viz příloha č. 4).

(5) Registrace v knihovně GLÚ je bezplatná. Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

Článek 5

Výpůjční řád knihovny

(1) Uživatelům kategorie A se půjčuje absenčně většina dokumentů z fondu knihovny GLÚ. Výjimku tvoří dokumenty vydané do roku 1920 včetně; tyto dokumenty jsou uživatelům kategorie A půjčovány pouze do studovny knihovny GLÚ s tím, že je pro jejich potřeby daný dokument rezervován po dobu jednoho měsíce.

(2) Výpůjční lhůta většiny absenčních výpůjček pro uživatele kategorie A standardně činí za podmínky, že o daný dokument nemá zájem jiný čtenář, 1 (jeden) rok. Po uplynutí této lhůty čtenář knihy buď vrátí, nebo (má-li zájem o prodloužení výpůjční lhůty) doloží, že jím zapůjčené dokumenty má stále u sebe, a to v takovém stavu, v jakém si je z knihovny půjčoval. Po splnění těchto podmínek bude uživateli výpůjční lhůta prodloužena o další rok.

(3) Periodika jsou uživatelům kategorie A půjčována na dobu jednoho měsíce.

(4) Uživatelům kategorie B se dokumenty půjčují až na výjimky prezenčně. Výpůjční lhůta u absenčních i prezenčních výpůjček činí 1 (jeden) měsíc s možností jejího prodloužení. U prezenčních výpůjček je po tuto dobu uživateli dokument rezervován a uživatel dochází studovat dokument do studovny knihovny GLÚ.

(5) Knihovna je oprávněna výpůjční lhůtu v případě potřeby upravit.

(6) Uživatel svým podpisem na výpůjčním lístku (popř. v sešitě určeném k evidenci výpůjček) stvrzuje, že za vypůjčený dokument plně ručí po celou dobu, kdy jej má vypůjčen, a není oprávněn jej půjčovat dalším osobám bez vědomí zaměstnanců knihovny. Zavazuje se, že s dokumentem bude nakládat tak, aby zamezil jeho poškození či ztrátě a že bude dodržovat stanovenou výpůjční lhůtu.

(7) Nevrátí-li uživatel výpůjčku ve stanovené lhůtě a ani po upomenutí, má knihovna nárok vrácení vymáhat právní cestou a pozastavit uživateli poskytování všech služeb až do vypořádání pohledávek.

(8) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit, pojistit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a potvrdila uživateli vrácení výpůjčky e-mailem či poštou.

(9) V případě, že se uživatel kategorie A vzdálí ze svého pracoviště na dobu delší než půl roku, anebo ukončí-li pracovní poměr v ústavu, je povinen všechny vypůjčené dokumenty vrátit knihovně, která mu o tom vydá potvrzení.

(10) Při revizi fondu knihovny jsou všichni uživatelé knihovny povinni po předchozím vyzvání předložit revizní komisi požadované výpůjčky z fondu knihovny.

(11) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu či poškození dokumentu. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu, a to jiný exemplář daného dokumentu. Jestliže náhrada není možná, je uživatel povinen uhradit předepsanou finanční náhradu, která bude stanovena škodní komisí ústavu.

(12) Uživatel svým podpisem dokumentu Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů stvrzuje, že souhlasí s výpůjčním řádem knihovny GLÚ a zavazuje se jej dodržovat.

Článek 6

Elektronické informační zdroje

(1) Využívání elektronických informačních zdrojů (EIZ) se řídí podmínkami konkrétních provozovatelů bází dat a elektronických služeb.

(2) Uživatelé knihovny GLÚ si jsou vědomi, že:

     (a) je dovoleno data využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro svou osobní potřebu v souladu s autorským zákonem;

     (b) je zakázáno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických informačních zdrojů nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;

     (c) je zakázáno získaná data dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat či zpřístupňovat třetím osobám (bez ohledu na to, zda za poplatek nebo zdarma).

(3) Souhlas s výše vypsanými podmínkami využívání EIZ uživatel knihovny stvrzuje svým podpisem na Registraci čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů při registraci v knihovně.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

(1) Výjimky z tohoto Knihovního řádu povoluje ředitel ústavu nebo jím pověřený zástupce.

(2) Při porušení Knihovního řádu může být uživatel knihovny dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

(3) Tento Knihovní řád byl schválen Knihovní radou dne 28. července 2015 a nabývá účinnosti dnem vydání.

(4) Tento provozní řád ruší Sdělení ředitele č. 6/2008 z 1. února 2008.

prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc.
ředitel ústavu
 

Příloha 1

Kontakty a otevírací doba knihovny GLÚ

Kontakty:

Adresa: 

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje, Česká Republika

E-mail: 

libraryatgli [dot] cas [dot] cz

Telefon: 

+420 233 087 272

+420 233 087 273

URL:

www.gli.cas.cz/cs/skupina/knihovna

Popis cesty:

Ze stanice metra Dejvická autobusem číslo 107 nebo 147 na zastávku Kamýcká. Dále ulicí Sídlištní → Rozvojová → k vrátnici areálu Akademie věd. Knihovna sídlí v suterénu budovy Geologického ústavu.

Pro vstup do areálu je potřeba se zapsat do návštěvní knihy na vrátnici.
                    

Otevírací doba knihovny:

Po       08:00-12:00
Út        08:00-15:00
St        zavřeno
Čt        08:00-15:00
Pá       08:00-12:00

Mimo výpůjční dobu po předchozí domluvě. Případné změny otevírací doby naleznete na www.gli.cas.cz.

Příloha 2

Formulář pro registraci uživatelů kategorie A

Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů

Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., a služeb jeho knihovny

Kategorie A (pracovníci ústavu)

Jméno a příjmení……………………………………………………………………………………….

Oddělení…………………………………………………………………………………………………

Služební telefon + e-mail…………………………………………………………………….………..

Prohlášení čtenáře (uživatele)

Prohlašuji, že veškeré výpůjčky a kopie získané prostřednictvím Sekce vědeckých informací a knihovny GLÚ AV ČR, v. v. i., budu využívat pouze pro vědecké, výukové nebo studijní účely a pro svou osobní potřebu, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), hlava I, díl 4, oddíl 2, § 30 – Volná užití a Knihovním řádem GLÚ AV ČR, v. v. i.

Při práci s licencovanými elektronickými informačními zdroji GLÚ AV ČR, v. v. i., se zavazuji respektovat podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách a dodržovat následující zásady:

  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;
  • není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů, zavazuji se oznámit pracovníkům knihovny GLÚ všechny jejich změny a dodržovat Knihovní řád.  Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v databázi knihovny, a to k účelu a v rozsahu uvedeném v „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů", které je přílohou Knihovního řádu. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání.

………………………………………                                       ……………………………………….
               Datum                                                                           Podpis čtenáře (uživatele)
 

            …………………………………………..............
Správnost údajů ověřil (podpis knihovnice)

 Příloha 3

Formulář pro registraci uživatelů kategorie B

Registrace čtenáře / uživatele elektronických informačních zdrojů

Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., a služeb jeho knihovny

Kategorie B (externí uživatelé)

Jméno a příjmení…….…………………………………………………………………………………..

Adresa trvalého bydliště…………………………………………………………………………………
Datum narození…………………………………………………………………………………………..

Druh a číslo osobního dokladu (popř. stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR)………….…

Telefon + email…………………………………………………………………………………………...

Prohlášení čtenáře (uživatele)

Prohlašuji, že budu dodržovat Knihovní řád knihovny GLÚ.

Prohlašuji, že veškeré výpůjčky a kopie získané prostřednictvím Sekce vědeckých informací a knihovny GLÚ AV ČR, v. v. i., budu využívat pouze pro vědecké, výukové nebo studijní účely a pro svou osobní potřebu, v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), hlava I, díl 4, oddíl 2, § 30 – Volná užití a Knihovním řádem GLÚ AV ČR, v. v. i.

Při práci s licencovanými elektronickými informačními zdroji GLÚ AV ČR, v. v. i., se zavazuji respektovat podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách a dodržovat následující zásady:

  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;
  • není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah EIZ nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů;
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám.

Svým podpisem stvrzuji správnost výše uvedených údajů, zavazuji se oznámit pracovníkům knihovny GLÚ všechny jejich změny a dodržovat Knihovní řád.  Prohlašuji, že souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v databázi knihovny, a to k účelu a v rozsahu uvedeném v „Poučení o ochraně osobních údajů čtenářů", které je přílohou Knihovního řádu. Tento souhlas platí až do jeho písemného odvolání.

………………………………………                                       ……………………………………….
               Datum                                                                           Podpis čtenáře (uživatele)

…………………………………………..............
Správnost údajů ověřil (podpis knihovnice)

Příloha 4

Poučení o ochraně osobních údajů

Uživatel knihovny GLÚ bere na vědomí, že k uskutečnění registrace je nezbytné poskytnout knihovně příslušné osobní údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, druh a číslo osobního dokladu, popř. stát, který tento doklad vydal, není-li jím ČR, doporučeným údajem je také telefonní číslo a  e-mailová adresa), které knihovna bude dále uchovávat a zpracovávat.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje ověřují pracovníci knihovny GLÚ podle platného osobního dokladu (např. OP), kterým se také čtenář při svých návštěvách knihovny bude prokazovat.

Podpisem Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů vyjadřuje čtenář souhlas s uchováváním a zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených. Osobní údaje, jejichž uvedení knihovna GLÚ od žadatele o registraci požaduje, podléhají režimu zákona o ochraně osobních údajů v platném znění.

Údaje knihovna GLÚ zpracovává zejména za účelem ochrany svého majetku, statistického hodnocení činnosti a naplnění povinností uložených knihovně GLÚ obecně závaznými předpisy. Knihovna GLÚ zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů od okamžiku, kdy uživatel při registraci udělí souhlas s jejich zpracováním.

V případě, že uživatel osobní údaje požadované za účelem jeho registrace odmítne pracovníkům knihovny sdělit a udělit souhlas s jejich zpracováním, nemůže být uživatel v knihovně registrován a nemohou mu být poskytnuty určité služby (absenční výpůjčky, zprostředkování MVS a MRS či přístup k elektronickým informačním zdrojům).

Údaje poskytnuté uživatelem při registraci bude knihovna uchovávat jednak ve formě vyplněného registračního formuláře, jednak v elektronické podobě v databázi čtenářů knihovny GLÚ. Přístup k osobním údajům bude řádně zabezpečen – registrační formulář uživatele bude uložen ve služebních prostorách knihovny v uzamykatelné zásuvce, údaje v elektronické evidenci budou přístupné pouze po zadání osobních přístupových údajů pracovníků knihovny). Přístup k osobním údajům uživatelů je omezen pouze na zaměstnance, kteří s údaji pracují v rámci svých pracovních úkolů stanovených vedoucími zaměstnanci.

Registrovaný uživatel může kdykoli knihovnu GLÚ písemně či e-mailem požádat o zrušení registrace a ukončení zpracování jeho osobních údajů. Pokud knihovna GLÚ nemá vůči takovému uživateli pohledávky, žádosti bezodkladně vyhoví a provede likvidaci osobních údajů daného čtenáře – skartaci originálních písemností (registračního formuláře) a anonymizaci identifikačních údajů v počítačových databázích.

Skupiny: