Knihovní řád

Knihovní řád knihovny Geologického ústavu Akademie věd České republiky

I. Základní ustanovení

V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č. 220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Geologického ústavu AV ČR, jehož je knihovna součástí, vydávám tento Knihovní řád:

Knihovna Geologického ústavu AV ČR (dále jen knihovna) je veřejnou knihovnou -základní knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na vědy o Zemi.

Knihovna je součástí odboru 110 – Odbor vědeckých informací a knihovna. Je řízena vedoucím tohoto odboru.

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen pracovníkům ústavu, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se Zákonem č. 257/2001 Sb., O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon).

II. Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště. Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond zahrnuje jak klasické nosiče informací, tak elektronické informační zdroje a fondy.

III. Knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti.

Knihovna poskytuje tyto veřejné knihovnické a informační služby:

a. zpřístupnění knihovního dokumentu z knihovního fondu knihovny

b. zpřístupnění knihovních dokumentů z fondu jiných knihoven prostřednictvím meziknihovních služeb

c. ústní bibliografické, referenční a faktografické informace

d. zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů

e. umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup

f. reprografické služby

Služby uvedené v bodě a. – e. se poskytují bezplatně.

Služby uvedené v bodě f. a výpůjčky dokumentů prostřednictvím mezinárodní meziknihovní služby jsou placené.

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Uživatelé knihovny jsou:

A/ interní – pracovníci ústavu

B/ externí – širší veřejnost

Externím uživatelem knihovny se může stát

- fyzická osoba po předložení průkazu totožnosti

- právnická osoba po předložení potvrzení s razítkem organizace a podpisem oprávněné osoby

Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

V. Výpůjční řád knihovny

1. Půjčování dokumentů z fondu knihovny je bezplatné.

2. Uživatelům kategorie A se půjčují absenčně všechny dokumenty ze základního fondu knihovny.

Výjimkou jsou dokumenty z historického fondu knihovny a publikace získané prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, které se půjčují pouze prezenčně – do studovny. Výpůjční lhůta není omezena. Po uplynutí 1 roku je však nutno předložit vypůjčený dokument k uzavření nové výpůjčky. Uživatelům kategorie B se dokumenty půjčují pouze prezenčně – do studovny. Výpůjční lhůta je 1 měsíc.

3. Knihovna je oprávněna výpůjční lhůtu podle svých potřeb upravit.

4. Na vyzvání knihovny je každý uživatel povinnen vypůjčený dokument ihned vrátit.

5. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty dokumentů.

6. Výpůjčky stvrzuje uživatel svým podpisem na výpůjčním lístku.

7. Uživatel za vypůjčený dokument plně ručí po celou dobu, kdy jej má vypůjčen a není oprávněn jej půjčovat dalším osobám bez vědomí knihovny.

8. V případě, že se uživatel kategorie A vzdálí ze svého pracoviště na dobu delší než 6 měsíců, anebo ukončí-li pracovní poměr v ústavu, je povinen všechny vypůjčené dokumenty vrátit knihovně, která mu o tom vydá potvrzení.

9. Uživatelé kategorie A jsou povinni umožnit využití dokumentů, které mají v dlouhodobé výpůjčce, i ostatním uživatelům.

10. Na základě požadavků zajišťuje knihovna pro uživatele kategorie A dokumenty, které nemá ve svém fondu, z jiných knihoven prostřednictví meziknihovní výpůjční služby a mezinárodní meziknihovní výpůjční služby a řídí se výpůjčními řády příslušných knihoven.

11. Dokument, který má půjčen jiný uživatel, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje. Jakmile se dokument vrátí do knihovny, je žadatel neprodleně informován.

12. Při revizi fondu knihovny, která bude vždy předem ohlášena, jsou povinni všichni uživatelé knihovny předložit revizní komisi veškeré výpůjčky z fondu knihovny.

VI. Práva a povinnosti uživatelů studovny

1. Uživatelé mají právo vypůjčit si do studovny všechny dokumenty z fondu knihovny.

2. Uživatelé jsou povinni zapsat požadované informace do prezenční knihy studovny.

3. Uživatelé mají právo užívat volně přístupné dokumenty ve studovně.

Po prostudování jsou povinni vrátit dokumenty zpět na původní místo nebo službě ve studovně.

4. Dokumenty z příručního fondu a vystavené časopisy si mohou uživatelé kategorie A vypůjčit absenčně na dobu maximálně 2 dnů. Výjimku tvoří slovníky a encyklopedická literatura. Výpůjčku zapíší na kartu vloženou v dokumentu.

5. Uživatel kategorie B , který si vypůjčil dokumenty z fondu knihovny, ma právo je studovat v prostorách studovny.

6. Služba ve studovně zhotoví pro uživatele kategorie B podle jejich požadavků kopie z vypůjčených dokumentů.

7. Uživatelé studovny jsou povinni vrátit dokumenty zpět na místo nebo službě ve studovně nejpozději 15 minut před koncem zavírací doby.

VII . Reprografické služby

1. Reprografické služby se poskytují z fondu knihovny, anebo z fondů jiných knihoven v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona.

2. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

3. Knihovna může pro svého uživatele (viz. část V, bod 10) objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.

4. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy.

VIII. Postihy za porušení knihovního řádu

1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu dokumentu. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu, a to jiný exemplář dokumentu nebo vázanou kopii ztraceného dokumentu. Jestliže náhrada není možná nebo účelná, je uživatel povinen uhradit předepsanou finanční náhradu. Řešení náhrady doporučuje řediteli Knihovní rada. Stejná opatření platí při poškození vypůjčeného dokumentu - úplném zničení, vytrhání stránek, poškození vazby apod.

2. Při porušení knihovního řádu může být uživatel knihovny dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z tohoto Knihovního řádu povoluje ředitel ústavu nebo jím pověřený zástupce.

2. Tento Knihovní řád byl schválen Knihovní radou dne 15. 11. 2002 a nabývá účinnosti dnem 1.1. 2003. Současně se jím ruší Knihovní řád ze dne 10.8. 2000.

V Praze dne 15. 11. 2002

RNDr. Dr. hab. Pavel Bosák, DrSc.

ředitel ústavu


Skupiny: