Výpůjční řád

Výpůjční řád knihovny

(1) Uživatelům kategorie A se půjčuje absenčně většina dokumentů z fondu knihovny GLÚ. Výjimku tvoří dokumenty vydané do roku 1920 včetně; tyto dokumenty jsou uživatelům kategorie A půjčovány pouze do studovny knihovny GLÚ s tím, že je pro jejich potřeby daný dokument rezervován po dobu jednoho měsíce.

(2) Výpůjční lhůta většiny absenčních výpůjček pro uživatele kategorie A standardně činí za podmínky, že o daný dokument nemá zájem jiný čtenář, 1 (jeden) rok. Po uplynutí této lhůty čtenář knihy buď vrátí, nebo (má-li zájem o prodloužení výpůjční lhůty) doloží, že jím zapůjčené dokumenty má stále u sebe, a to v takovém stavu, v jakém si je z knihovny půjčoval. Po splnění těchto podmínek bude uživateli výpůjční lhůta prodloužena o další rok.

(3) Periodika jsou uživatelům kategorie A půjčována na dobu jednoho měsíce.

(4) Uživatelům kategorie B se dokumenty půjčují až na výjimky prezenčně. Výpůjční lhůta u absenčních i prezenčních výpůjček činí 1 (jeden) měsíc s možností jejího prodloužení. U prezenčních výpůjček je po tuto dobu uživateli dokument rezervován a uživatel dochází studovat dokument do studovny knihovny GLÚ.

(5) Knihovna je oprávněna výpůjční lhůtu v případě potřeby upravit.

(6) Uživatel svým podpisem na výpůjčním lístku (popř. v sešitě určeném k evidenci výpůjček) stvrzuje, že za vypůjčený dokument plně ručí po celou dobu, kdy jej má vypůjčen, a není oprávněn jej půjčovat dalším osobám bez vědomí zaměstnanců knihovny. Zavazuje se, že s dokumentem bude nakládat tak, aby zamezil jeho poškození či ztrátě a že bude dodržovat stanovenou výpůjční lhůtu.

(7) Nevrátí-li uživatel výpůjčku ve stanovené lhůtě a ani po upomenutí, má knihovna nárok vrácení vymáhat právní cestou a pozastavit uživateli poskytování všech služeb až do vypořádání pohledávek.

(8) Vrací-li uživatel vypůjčený dokument poštou, je povinen jej řádně zabalit, pojistit a poslat doporučeně. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a potvrdila uživateli vrácení výpůjčky e-mailem či poštou.

(9) V případě, že se uživatel kategorie A vzdálí ze svého pracoviště na dobu delší než půl roku, anebo ukončí-li pracovní poměr v ústavu, je povinen všechny vypůjčené dokumenty vrátit knihovně, která mu o tom vydá potvrzení.

(10) Při revizi fondu knihovny jsou všichni uživatelé knihovny povinni po předchozím vyzvání předložit revizní komisi požadované výpůjčky z fondu knihovny.

(11) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu či poškození dokumentu. Knihovna je oprávněna požadovat náhradu, a to jiný exemplář daného dokumentu. Jestliže náhrada není možná, je uživatel povinen uhradit předepsanou finanční náhradu, která bude stanovena škodní komisí ústavu.

(12) Uživatel svým podpisem dokumentu Registrace čtenáře/uživatele elektronických informačních zdrojů stvrzuje, že souhlasí s výpůjčním řádem knihovny GLÚ a zavazuje se jej dodržovat.

Skupiny: