O knihovně

V souladu se Zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou Geologického ústavu AV ČR je knihovna Geologického ústavu AV ČR, v.v.i. veřejnou knihovnou – základní knihovnou se specializovaným fondem zaměřeným na vědy o Zemi.

Knihovna čítá přibližně 20 000 knihovních jednotek a jejím posláním je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen pracovníkům ústavu, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se Zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon). Tím splňuje kritéria pro zařazení do evidence knihoven České republiky vedené Ministerstvem kultury ČR, kde je zapsána od roku 2002.

Ke konci roku 2009 se celá knihovna přestěhovala z Puškinova náměstí do areálu AV ČR Praha 6 – Suchdol.

Skupiny: