Registrace uživatele

Uživatelé knihovny jsou:

  1. interní – pracovníci ústavu
  2. externí – širší veřejnost

Externím uživatelem knihovny se může stát

  • fyzická osoba po předložení průkazu totožnosti
  • právnická osoba po předložení potvrzení s razítkem organizace a podpisem oprávněné osoby

Registrace uživatelů Knihovny GLÚ je bezplatná.

Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

Veškeré výpůjčky a kopie, získané prostřednictvím odboru vědeckých informací GLÚ AV ČR a jeho knihovny je možné využívat pouze pro vědecké, výukové nebo studijní účely a pro svou osobní potřebu,v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), oddíl 2 – Volná užití, § 30 a Knihovním řádem GLÚ AV ČR. Při práci s licencovanými elektronickými informačními zdroji Geologického ústavu AV ČR je nutné respektovat podmínky definované v příslušných licenčních smlouvách a dodržovat následující zásady:

  • data je povoleno využívat výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele
  • není povoleno systematicky nebo pravidelně stahovat celý obsah elektronických informačních zdrojů nebo jeho podstatné části, zejména kopírovat celá čísla elektronických časopisů
  • získaná data nelze dále kopírovat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani, zpřístupňovat třetím osobám
Skupiny: